Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Nigeria Agricultural Quarantine Service (establishment) Draft Bill, 2018.


Mã WTO G/SPS/N/NGA/30
Ngày thông báo 14/05/2018
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Nigeria Agricultural Quarantine Service (establishment) Draft Bill, 2018.
Tóm tắt

 An  Act  to  establish  Nigeria  Agricultural  Quarantine  Service  and matters connected therewith. The provisions of this Act cover:
Establishment  of  the  Nigeria  Agricultural  Quarantine  Service  and  the  Governing Board;Objectives,  structure,  functions  of  the  service  and  powers  of  the  board. 
Appointment of the Director-General and other staff. Legal proceedings.

Sản phẩm Animals, plants, aquatic resources and their products
Quốc gia Nigeria

Tệp đính kèm:
NNGA30.pdf

Thông báo khác:


Biểu mẫu thông báo

     
2 đối tượng