Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Draft "Pre-Packaged Food (Labelling) Regulations 2017".


Mã WTO G/SPS/N/NGA/29
Ngày thông báo 14/05/2018
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Draft "Pre-Packaged Food (Labelling) Regulations 2017".
Tóm tắt

These  Regulations  shall  apply  to  the  labelling  of  pre-packaged foods to be offered as such to consumers.
It  covers  the  name  of  the  food,  pre-packaged  food  to  bear  certain  information,  list  of ingredients,  education  and  training,  processing  aids  and  carry-over  of  food  additives, ionizing radiation.

Sản phẩm Food
Quốc gia Nigeria

Tệp đính kèm:
NNGA29.pdf

Thông báo khác:


Biểu mẫu thông báo

     
2 đối tượng