Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Maximum residue levels for 2-phenylphenol, bensulfuron-methyl, dimethachlor and lufenuron in or on certain products


Mã WTO G/SPS/N/EU/217/Add.1
Ngày thông báo 30/05/2018
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Maximum residue levels for 2-phenylphenol, bensulfuron-methyl, dimethachlor and lufenuron in or on certain products
Tóm tắt

The proposal notified in G/SPS/N/EU/217 (15 June 2017) was adopted as Commission Regulation (EU) 2018/78 of 16 January 2018 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the  European  Parliament  and  of  the  Council  as  regards  maximum  residue  levels  for 2-phenylphenol,  bensulfuron-methyl,  dimethachlor  and  lufenuron  in  or  on  certain  products  (Text with EEA relevance) [OJ L 14, 19 January 2018, p. 6].
This Regulation shall apply from 8 August 2018.

Sản phẩm
Quốc gia European Union

Tệp đính kèm:
NEU217A1.pdf

Thông báo khác:


Biểu mẫu thông báo

     
2 đối tượng