Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: National Food Safety Standard of the P.R.C.: Edible Animal Blood Products.


Mã WTO G/SPS/N/CHN/1071
Ngày thông báo 30/05/2018
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề National Food Safety Standard of the P.R.C.: Edible Animal Blood Products.
Tóm tắt

 The  standard  is  applicable  to  the  edible  animal  blood  products, including pure blood products and non- pure blood products.
The  standard  is  not  applicable  to  the  products  made  of  edible  animal  blood  with  the process of degrading, drying, and smashing.

Sản phẩm Edible animal blood products
Quốc gia China

Tệp đính kèm:
NCHN1071.pdf

Thông báo khác:


Biểu mẫu thông báo

     
2 đối tượng