Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Philippine National Standard – Grains – Grading and classification – Paddy and milled rice.


Mã WTO G/SPS/N/PHL/418
Ngày thông báo 25/06/2018
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Philippine National Standard – Grains – Grading and classification – Paddy and milled rice.
Tóm tắt

The Philippine National Standard (PNS) for Grains – Grading andclassification – Paddy and milled rice targets to prescribe the standard specifications on the safety,  quality,  packaging,  labeling,  including  test  and  analysis,  of  grains,  specifically paddy  and  milled  rice,  to  help  ensure  food  safety,  efficiency,  order,  and  fair  trade  in  the grains production and marketing system.

Sản phẩm Paddy and milled rice
Quốc gia Philippines

Tệp đính kèm:
NPHL418.pdf

Thông báo khác:


Biểu mẫu thông báo

     
2 đối tượng