Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Etoxazole; Pesticide Tolerances. Final Rule.


Mã WTO G/SPS/N/USA/3030
Ngày thông báo 30/10/2018
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Etoxazole; Pesticide Tolerances. Final Rule.
Tóm tắt

This regulation establishes tolerances for residues of etoxazole in or on multiple commodities.

Sản phẩm Cherry subgroup 12-12A; Corn, sweet, forage; Corn, sweet, kernel plus cob with husks removed; Corn, sweet, stover; Cottonseed subgroup 20C; Fruit, pome, group 11-10; Nut, tree group 14-12; Peach subgroup 12-12B; Plum subgroup 12-12C
Quốc gia United States

Tệp đính kèm:
NUSA3030.pdf

Thông báo khác:


Biểu mẫu thông báo

     
2 đối tượng