Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tháng 9/2023  

Từ ngày 21/8 - 20/9/2023, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 109 thông báo của các nước thành viên WTO, trong đó bao gồm 83 dự thảo và 26 văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông, lâm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách thông báo nội dung kèm theo).

 

Một số thông tin chính như sau:

 

STT

Đối tác/ khu vực

Số thông báo

Nội dung

1

Bra-xin

23

Bao gồm 13 thông báo dự thảo lấy ý kiến góp ý và 10 thông báo bổ sung. Trong đó có một số thông báo lưu ý như sau:

 1. Các thông báo số: G/SPS/N/BRA/2216

Ngày thông báo: 12/9/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo nghị quyết này đề xuất thay đổi 24 hoạt chất trong danh sách chuyên khảo về các thành phần hoạt chất cho thuốc trừ sâu, sản phẩm tẩy rửa gia dụng và chất bảo quản gỗ, được công bố bởi hướng dẫn Quy chuẩn 103 vào ngày 19 tháng 10 năm 2021 trên Công báo Brazil (DOU - Diário ) Cơ quan chính thức của União ): B26 - Bifenthrin , B54 - Bixafem , B55 - Emamectin Benzoate, C18 - Chlorothalonil , C49 - Ethyl Carfentrazone , C63 - Lambda- Cyhalothrin , C70 - Chlorantraniliprole , C74 - Cyantraniliprole , D17 - Diflubenzuron, D39 - Dimethomorph , D 41 - Diafentiurom , D55 - Dinotefuran , E33 - Spiropidion , F42.1 - Fluroxypyr methyl, hiện nay có mã F42, G01 - Glyphosate, G05 - Amoni glufosinate , M01 - Malathion, P17 - Propargite , P34 - Pyriproxyfen.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/BRA/2215

Ngày thông báo: 12/9/2023

Nội dung thông báo: Tham vấn công chúng dự thảo Pháp lệnh phê duyệt hướng dẫn của Chương trình quốc gia về bệnh viêm não thể bọt biển ở bò - PNEEB trong việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa, giám sát chính thức và duy trì tình trạng nguy cơ không đáng kể của bệnh viêm não thể bọt biển ở bò - BSE trong nước..

 1. Thông báo số: G/SPS/N/BRA/2214

Ngày thông báo: 11/9/2023

Nội dung thông báo: Hướng dẫn quy chuẩn này đề xuất đưa hoạt chất P72 - penflufem vào danh sách chuyên khảo về các thành phần hoạt chất cho thuốc trừ sâu, sản phẩm tẩy rửa gia dụng và chất bảo quản gỗ, được công bố bởi hướng dẫn Quy chuẩn 103 vào ngày 19 tháng 10 năm 2021 trên Công báo Brazil.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/BRA/2213

Ngày thông báo: 11/9/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo nghị quyết nhằm thiết lập danh sách các thành phần, giới hạn sử dụng, phán ánh và ghi nhãn bổ sung cho thực phẩm bổ sung. Quy định này cũng sẽ được thông báo tới Ủy ban TBT.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/BRA/2212

Ngày thông báo: 31/8/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo nghị quyết quy định chức năng công nghệ, giới hạn tối đa và điều kiện sử dụng đối với phụ gia thực phẩm và công nghệ hỗ trợ được phép sử dụng trong thực phẩm.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/BRA/2211

Ngày thông báo: 29/8/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo nghị quyết đề xuất cập nhật hoạt chất A26 – Azoxystrobin , A29 – Acetamiprid , B46 – Benzovindiflupyr , B55 – Emamectin Benzoate, C10 – Ipermethrin , C36 – Cyproconazol , C55.2 – Copper oxychloride, C58 – Alpha- cypermethrin , C61 – Beta. - cyfluthrin , D18 - Dimethoate , D36 - Difenoconazol , D39 - Dimetomorfe , F66 - Flubentiamide , F68 - Fluxapiroxade , F76 - Fluindapir , I21 - IyCyclem , L05 - IUFENUROM, M19 - Metribuzim , N08 - Nicosulfurom , N09 - Novalom , P1 3 – Profenofos , P15 - Prometrine , P34 - Pyriproxyfen , P35 - Pyridaben , P65 – Pidiflumetofem , P71 – Pyriophenone , S24 – Sedaxane , T13 – Tidiazuron , T24 – Trifluralin , T32 – Tebuconazole và T81 – Tolpiralate trong danh sách chuyên khảo về hoạt chất thuốc trừ sâu , sản phẩm tẩy rửa gia dụng và chất bảo quản gỗ, được công bố theo hướng dẫn Quy chuẩn 103 vào ngày 19 tháng 10 năm 2021 trên Công báo Brazil

 1. Thông báo số: G/SPS/N/BRA/2210

Ngày thông báo: 29/8/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo nghị quyết này đề xuất đưa hoạt chất F78 - florylpicoxamide vào danh sách chuyên khảo về các thành phần hoạt chất cho thuốc trừ sâu, sản phẩm tẩy rửa gia dụng và chất bảo quản gỗ, được công bố bởi hướng dẫn Quy chuẩn 103 vào ngày 19 tháng 10 năm 2021 trên Công báo Brazil

 1. Thông báo số: G/SPS/N/BRA/2209

Ngày thông báo: 29/8/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo nghị quyết quy định về yêu cầu vệ sinh đối với dầu, mỡ thực vật.

Dự thảo nghị quyết này nhằm mục đích khắc phục sự mâu thuẫn đã được xác định giữa định nghĩa về dầu nguyên chất và định nghĩa về dầu nguyên chất; cải thiện định nghĩa về dầu và chất béo hỗn hợp; làm rõ cơ cấu, tên gọi của hỗn hợp dầu, mỡ thực vật; khắc phục sự không thống nhất về tên gọi của dầu và chất béo thực vật được hydro hóa và tiêu chuẩn hóa thuật ngữ dùng để chỉ "tên gọi bán hàng".

 1. Thông báo số: G/SPS/N/BRA/2208

Ngày thông báo: 29/8/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo nghị quyết đề xuất cập nhật hoạt chất C48 - kinetin vào danh sách chuyên khảo về hoạt chất thuốc trừ sâu, sản phẩm tẩy rửa gia dụng và chất bảo quản gỗ, được công bố bởi hướng dẫn Quy chuẩn 103 vào ngày 19 tháng 10 năm 2021 trên Công báo Brazil

 1. Thông báo số: G/SPS/N/BRA/2207

Ngày thông báo: 29/8/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo nghị quyết quy định về nguyên tắc chung, chức năng công nghệ và điều kiện sử dụng phụ gia thực phẩm, tá chất công nghệ thực phẩm. Dự thảo nghị quyết này nhằm mục đích thiết lập giới hạn dư lượng tối đa của ethylene oxit (EO) là 0,01 mg/Kg đối với một số phụ gia thực phẩm.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/BRA/2206

Ngày thông báo: 24/8/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo Pháp lệnh bãi bỏ Thông tư 49/2018 quy định các chỉ tiêu, tiêu chí, tiêu chuẩn nhập khẩu, kiểm dịch chim cảnh, trứng để ấp nở chim cảnh và công nhận cơ sở kiểm dịch chim cảnh và ấp nở trứng chim cảnh được mở lấy ý kiến trong thời gian 60 ngày.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/BRA/2205

Ngày thông báo: 24/8/2023

Nội dung thông báo: Hướng dẫn quy chuẩn này thiết lập lượng tiêu thụ hàng ngày có thể chấp nhận được (ADI), liều tham chiếu cấp tính (ADR) và giới hạn dư lượng tối đa (MRL) đối với các thành phần dược phẩm hoạt tính (API) của thuốc thú y trong thực phẩm có nguồn gốc động vật.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/BRA/2204

Ngày thông báo: 21/8/2023

Nội dung thông báo: Phê duyệt các thủ tục quá cảnh và chứng nhận vệ sinh các sản phẩm phụ động vật không ăn được để sử dụng trong công nghiệp hoặc kỹ thuật, quá cảnh chất tồn dư từ hoạt động khai thác vật nuôi và chứng nhận vệ sinh các sản phẩm thu được từ nguồn động vật với mục đích sử dụng cụ thể.

2

Niu Di-lân

11

Đáng lưu ý có:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/NZL/742

Ngày thông báo: 19/09/2023

Nội dung thông báo: MPI đang xem xét các yêu cầu kiểm dịch thực vật trước khi xuất khẩu đối với tiêu chuẩn sức khỏe về chôm chôm tươi nhập khẩu từ Việt Nam. Những thay đổi được đề xuất sẽ loại bỏ yêu cầu NPPO phải kiểm tra từng lô của người trồng và có thể xác định tính đồng nhất của lô theo ISPM 31.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/NZL/740

Ngày thông báo: 19/09/2023

Nội dung thông báo: MPI đang xem xét các yêu cầu kiểm dịch thực vật trước khi xuất khẩu đối với tất cả rau quả nhập khẩu (từ tất cả các nước) theo tiêu chuẩn sức khỏe nhập khẩu 152.02. Những thay đổi được đề xuất sẽ điều chỉnh tiêu chuẩn cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế liên quan về các biện pháp kiểm dịch thực vật. MPI cũng đang đề xuất loại Peronoscleraspora sorghi khỏi danh sách dịch hại đối với ngô ngọt từ Úc.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/NZL/738

Ngày thông báo: 14/09/2023

Nội dung thông báo: Những thay đổi về dịch hại cần áp dụng các biện pháp KDTV trên cây có múi (Citrus limon); những thay đổi để điều chỉnh các yêu cầu về mẫu kiểm dịch thực vật phù hợp với ISPM 31.

Các khu vực hoặc quốc gia cụ thể: Úc; Bra-xin; Trung Quốc; Ai Cập; Fiji; Mexico; Pêru; Samoa; Nước Mỹ; Vanuatu; Việt Nam

 1. Thông báo số: G/SPS/N/NZL/736

Ngày thông báo: 13/09/2023

Nội dung thông báo: Những thay đổi về dịch hại cần áp dụng các biện pháp KDTV trên cây có múi tươi (Citrus aurantiifolia); những thay đổi để điều chỉnh các yêu cầu về mẫu kiểm dịch thực vật phù hợp với ISPM 31.

Các khu vực hoặc quốc gia cụ thể: Úc; Ai Cập; Pêru; Quần đảo Solomon; Nước Mỹ; Vanuatu; Việt Nam và New Caledonia

 1. Thông báo số: G/SPS/N/NZL/734

Ngày thông báo: 13/09/2023

Nội dung thông báo: Những thay đổi về dịch hại cần áp dụng các biện pháp KDTV trên cây có múi tươi (Citrus maxima); thay đổi để phù hợp với kiểm dịch thực vật yêu cầu mẫu kiểm tra với ISPM 31.

Các khu vực hoặc quốc gia cụ thể: Trung Quốc; Ai Cập; Samoa; Hòa Kỳ; Vanuatu; Việt Nam

 1. Thông báo số: G/SPS/N/NZL/733

Ngày thông báo: 13/09/2023

Nội dung thông báo: Những thay đổi về dịch hại cần áp dụng các biện pháp KDTV trên cây có múi tươi (Citrus latifolia ); những thay đổi để điều chỉnh các yêu cầu về mẫu kiểm dịch thực vật phù hợp với ISPM 31.

Các khu vực hoặc quốc gia cụ thể: Úc; Bra-xin; Fiji; Mexico; Pêru; Samoa; Vanuatu; Việt Nam; Quần đảo Cook và Niu Caledonia

 1. Thông báo số: G/SPS/N/NZL/732

Ngày thông báo: 13/09/2023

Nội dung thông báo: Tài liệu này chứa các chi tiết kỹ thuật về các đề xuất sửa đổi thông báo hiện hành được ban hành theo Đạo luật Thực phẩm 2014, trong đó liệt kê mức dư lượng tối đa (MRL) đối với các hợp chất nông nghiệp ở Niu Di-lân. MPI đề xuất sửa đổi Thông báo như sau:

 1. Việc sửa đổi các mục MRL hiện có đối với các hợp chất và hàng hóa sau: • Fenpyrazamine : 0,05 mg/kg trong nho;

• Fenpyroximate : 0,15 mg/kg trong bơ;

• Fluxapyroxad : 0,15 mg/kg đối với lúa mì, lúa mạch đen và hạt tiểu hắc mạch; và 0,9 mg/kg đối với lúa mạch và hạt yến mạch;

• Mefentrifluconazole : 0,5 mg/kg đối với lúa mạch đen và hạt tiểu hắc mạch; và 3 mg/kg đối với lúa mạch và hạt yến mạch; Và

• Sulfoxaflor : 0,01 đối với trứng, mỡ gia cầm, thịt gia cầm; 0,03 mg/kg đối với nội tạng gia cầm; và 0,2 mg/kg đối với nội tạng động vật có vú. MRL cho thận và gan của động vật có vú sẽ được thu hồi.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/NZL/731

Ngày thông báo: 25/8/2023

Nội dung thông báo: Tài liệu này chứa các chi tiết kỹ thuật về các đề xuất sửa đổi thông báo hiện hành được ban hành theo Đạo luật Thực phẩm 2014, trong đó liệt kê mức dư lượng tối đa (MRL) đối với các hợp chất nông nghiệp ở Niu Di-lân. MPI đề xuất những sửa đổi sau đây đối với Thông báo:

 1. Sửa đổi các mục hiện có trong Phụ lục 1, Mức dư lượng tối đa đối với các hợp chất nông nghiệp, đối với các hợp chất và hàng hóa sau:

− Sửa đổi mục dành cho carbendazim, để sửa lại định nghĩa dư lượng ;

− Sửa đổi mục đối với cyromazine , để sửa lại định nghĩa dư lượng và đặt MRL mới ở mức 0,2 mg/kg đối với trứng, 0,05 mg/kg đối với thịt gia cầm, 0,05 mg/kg đối với nội tạng gia cầm, 0,3 mg/kg đối với nội tạng ăn được của cừu , 0,3 mg/kg đối với mỡ cừu và 0,01 mg/kg đối với sữa cừu;

− Mục mới dành cho fluoxapiprolin , đặt MRL ở mức 0,09 mg/kg đối với cà chua và 0,01(*) mg/kg đối với khoai tây; và − Sửa đổi mục nhập dành cho fluralaner , để đặt MRL mới ở mức 0,01(*) mg/kg trong mỡ cừu, 0,01(*) mg/kg ở thận cừu, 0,01(*) mg/kg ở gan cừu và 0,005 (*) mg/kg trong thịt cừu. Lưu ý: (*) biểu thị mức dư lượng tối đa đã được đặt ở hoặc xấp xỉ giới hạn định lượng phân tích;

b) Việc bổ sung hai mục mới trong Phụ lục 2, đối với Hóa chất nông nghiệp không áp dụng mức dư lượng tối đa, đối với axit 1-aminocyclopropane-carboxylic (ACC), khi được sử dụng làm chất điều hòa sinh trưởng thực vật và đối với peptide Flg22-Bt, khi dùng làm hóa chất nông nghiệp;

c) Việc bổ sung mục mới trong Phụ lục 3, đối với thuốc thú y không áp dụng mức dư lượng tối đa, đối với axit adrenaline tartrate, khi được sử dụng ở bê sau khi cắt sừng, ở cừu sau khi cắt đuôi, và ở bê và cừu non sau khi thiến . Việc sửa đổi mục hiện có trong Phụ lục 3 đối với axit oxalic, để bổ sung thêm tham chiếu đến axit oxalic dihydrat.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/NZL/730

Ngày thông báo: 25/8/2023

Nội dung thông báo: Tiêu chuẩn chất thải được đề xuất sẽ thu hồi tiêu chuẩn vật liệu rủi ro vô cơ hiện hành. Những thay đổi lớn đối với tiêu chuẩn bao gồm việc bổ sung các nhà cung cấp dịch vụ xử lý ngoài khơi và điều chỉnh khung thời gian xử lý. Ngoài ra còn có việc làm rõ các thủ tục hiện hành và mở rộng phạm vi các mặt hàng có thể nhập khẩu (như bìa cứng, giấy, nhựa, chất thải nguy hại để tiêu hủy, kim loại phế liệu và amiăng để tiêu hủy, v.v.). Do việc mở rộng phạm vi, tên tiêu chuẩn cũng đã được đổi thành tiêu chuẩn y tế nhập khẩu đối với chất thải để thu hồi, tái xử lý, tái chế hoặc xử lý (chất thải).

3

Canada

10

Bao gồm 05 thông báo về dự thảo lấy ý kiến và 05 thông báo về quy định đã thông qua hoặc có hiệu lực, một số thông báo đáng lưu ý như sau:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CAN/1530

Ngày thông báo: 19/9/2023

Nội dung thông báo: Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2023-43 là tham khảo về giới hạn dư lượng tối đa (MRL) được liệt kê đối với difenoconazole đã được Cơ quan quản lý dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA) đề xuất.

MRL (ppm)1     

Hàng hóa nông sản thô (RAC) và/hoặc Hàng hóa đã qua chế biến

8,0

Lá các loại rau củ (làm thức ăn cho người hoặc thức ăn chăn nuôi) (nhóm cây trồng 2, trừ ngọn củ cải đường 2 , lá củ cải 3 và rau củ cải 3 )

1 ppm = phần triệu

2 Củ cải đường được loại trừ khỏi quy định MRL này vì MRL ở mức 8,0 ppm đã được thiết lập cho mặt hàng này.

3 Lá củ cải và rau củ cải xanh bị loại khỏi hành động MRL này vì MRL 35 ppm đã được thiết lập cho những mặt hàng này

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CAN/1529

Ngày thông báo: 19/9/2023

Nội dung thông báo: Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2023-42 là tham khảo về giới hạn dư lượng tối đa (MRL) được liệt kê đối với pydiflumetofen đã được Cơ quan quản lý dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA) đề xuất.

MRL (ppm)1     

Hàng hóa nông sản thô (RAC) và/hoặc Hàng hóa đã qua chế biến

10

Lá các loại rau củ (làm thức ăn cho người hoặc thức ăn gia súc) (nhóm cây trồng 2, trừ ngọn củ đường 2 , lá củ cải 3 và rau củ cải 3 )

1 ppm = phần triệu

2 Củ cải đường được loại trừ khỏi quy định MRL này vì MRL ở mức 10 ppm đã được thiết lập cho mặt hàng này.

3 Lá củ cải và rau củ cải xanh được loại trừ khỏi quy định MRL này vì MRL 50 ppm đã được thiết lập cho những mặt hàng này.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CAN/1528

Ngày thông báo: 12/9/2023

Nội dung thông báo: Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2023-41 là tham khảo về giới hạn dư lượng tối đa (MRL) được liệt kê đối với mefentrifluconazole đã được Cơ quan quản lý dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA) đề xuất.

MRL (ppm)1     

Hàng hóa nông sản thô (RAC) và/hoặc hàng hóa đã qua chế biến

30

Rau ăn lá (nhóm 4-13, trừ rau diếp)

20

Lá các loại rau củ ăn củ (làm thức ăn cho người hoặc thức ăn chăn nuôi) (nhóm cây 2)

4,0

Hành lá (phân nhóm cây trồng 3-07B); cà chua khô

1,5

Quả chuối; mía 0,9 Rau ăn quả (nhóm cây 8-09)

0,7

Rau củ (trừ củ cải đường) (phân nhóm cây 1B)

0,5

Quả dưa (phụ nhóm cây trồng 9A); cà phê hạt

0,2

Củ hành (phân nhóm cây trồng 3-07A); bí/dưa chuột (phân nhóm cây trồng 9B); hạt bông

0,15

Hướng dương (nhóm cây trồng 20B, sửa đổi)

1 ppm = phần triệu

2 MRL 1,5 ppm đã được thiết lập cho quả lý quả mận gai thuộc phân nhóm cây trồng 13-07F (Dây leo quả nhỏ, ngoại trừ quả kiwi).

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CAN/1527

Ngày thông báo: 12/9/2023

Nội dung thông báo: Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2023-40 là tham khảo về giới hạn dư lượng tối đa (MRL) được liệt kê đối với tolfenpyrad đã được Cơ quan quản lý quản lý dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA) đề xuất.

MRL (ppm)1     

Hàng hóa nông sản thô (RAC) và/hoặc hàng hóa đã qua chế biến

40

loại rau lá cải cải dầu (phân nhóm cây trồng 4-13B)2

30

Dầu cam quýt3; rau diếp đắng, hoa xuyến chi, cây bông bạc, .v.v...

10

Hành lá (nhóm cây 3-07B)

1,5

Rau ăn quả (nhóm cây 8-09)

1.0

Họ táo (nhóm cây 11-09, trừ táo)

0,8

Quả có múi (nhóm cây 10) (sửa đổi)4

0,7

Hạt bông (phân nhóm cây trồng 20C) (đã sửa đổi)5

0,09

Hành củ (phân nhóm cây trồng 3-07A)

0,01

Rau có củ và thân củ (phân nhóm cây trồng 1C)6

1 ppm = phần triệu

4

Hoa Kỳ

10

Bao gồm 08 thông báo dự thảo lấy ý kiến góp ý và 02 thông báo bổ sung. Trong đó có một số thông báo lưu ý như sau:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/USA/3420

Ngày thông báo: 06/9/2023

Nội dung thông báo: Quy định này thiết lập mức cho phép tồn dư dư lượng spinosad trong hoặc trên nhóm Gia vị 26, và phân nhóm thân và rau thân 22A.

 1. Các thông báo số: G/SPS/N/USA/3419

Ngày thông báo: 04/9/2023

Nội dung thông báo: Quy định này thiết lập dư lượng tồn dư methoxyfenozide trong hoặc trên hạt cà phê, mía và mật mía. Không có đăng ký tại Hoa Kỳ liên quan đến mức tồn dư này.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/USA/3418

Ngày thông báo: 31/8/2023

Nội dung thông báo: Quy định này thiết lập dư lượng tồn dư imazapyr trong hoặc trên gạo, cám và gạo, ngũ cốc.

 1. Thông báo đính chính số: G/SPS/N/USA/3417

Ngày thông báo: 31/8/2023

Nội dung thông báo: Quy định này thiết lập dư lượng tồn dư trifluralin trong hoặc trên trà, trà khô và trà hòa tan

 1. Thông báo đính chính số: G/SPS/N/USA/3416

Ngày thông báo: 31/8/2023

Nội dung thông báo: Quy định này thiết lập dư lượng tồn dư pyraclonil trong hoặc trên gạo, ngũ cốc.

 1. Thông báo đính chính số: G/SPS/N/USA/3415

Ngày thông báo: 31/8/2023

Nội dung thông báo: EPA đang đề xuất thu hồi quyền miễn dung sai dư đối với dư lượng của thành phần thuốc trừ sâu kháng khuẩn phenol khi được sử dụng làm thành phần trơ (dung môi/chất làm mát) trong công thức thuốc trừ sâu áp dụng cho cây trồng. Việc xây dựng quy tắc này được đề xuất theo sáng kiến riêng của Cơ quan theo Đạo luật Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm Liên bang (FFDCA) nhằm thực hiện hành động về dư lượng mà Cơ quan xác định là phù hợp trong quá trình xem xét đăng ký được thực hiện theo Đạo luật Thuốc trừ sâu, Thuốc diệt nấm và Thuốc diệt chuột Liên bang (FIFRA) đối với phenol. EPA đang đề xuất thu hồi quyền miễn trừ dung sai này vì nó tương ứng với việc sử dụng không còn hiện hành hoặc được đăng ký theo FIFRA ở Hoa Kỳ.

 1. Thông báo đính chính số: G/SPS/N/USA/3414

Ngày thông báo: 31/8/2023

Nội dung thông báo: Quy định này thiết lập mức dung sai đối với dư lượng pyraclostrobin trong hoặc trên cây cỏ ngọt, lá khô và cỏ ngọt, lá tươi và sửa đổi mức dung sai đối với dư lượng pyraclostrobin trong hoặc trên cà phê, đậu xanh

 1. Thông báo đính chính số: G/SPS/N/USA/3413

Ngày thông báo: 31/8/2023

Nội dung thông báo: Quy định này thiết lập giới hạn cho phép đối với dư lượng fluxapyroxad trong hoặc trên quả bơ; stevia, lá khô; và stevia, lá tươi và điều chỉnh dung sai tồn dư fluxapyroxad trong hoặc trên cà phê, đậu xanh.

 1. Thông báo đính chính số: G/SPS/N/USA/3318/Add.1

Ngày thông báo: 21/8/2023

Nội dung thông báo: Vào ngày 14 tháng 3 năm 2022, Cơ quan Kiểm tra và An toàn Thực phẩm của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (FSIS) đã đề xuất sửa đổi các quy định kiểm tra sản phẩm gia cầm của Hoa Kỳ để hủy bỏ một số quy định liên quan đến việc kiểm tra và loại bỏ xác gia cầm bị ảnh hưởng bởi Virus bệnh bạch cầu sarcoma ở gia cầm ( 87 FR 14182). FSIS đã đề xuất những thay đổi này nhằm đáp lại một bản kiến nghị yêu cầu cơ quan sửa đổi các quy định để chỉ bệnh bạch cầu sarcoma ở gia cầm là một tình trạng có thể loại bỏ một phần chứ không phải là đòi hỏi phải loại bỏ toàn bộ thân thịt. Bản kiến nghị cũng yêu cầu FSIS hủy bỏ các quy định tại 9 CFR 381.36(f)(3) yêu cầu các cơ sở giết mổ gà non ở Hoa Kỳ hoạt động theo Hệ thống Kiểm tra Gia cầm Mới (NPIS) phải cung cấp một địa điểm tại một điểm dọc theo dây chuyền sản xuất để cho phép thanh tra viên của FSIS kiểm tra bệnh bạch cầu ở 300 thân thịt của mỗi đàn, cùng với nội tạng tương ứng của chúng. Ngoài ra, bản kiến nghị yêu cầu FSIS hủy bỏ các quy định tại điều 9 CFR 381.76(b)(6)(iv) quy định quy trình kiểm tra bệnh bạch cầu ở 300 con chim theo NPIS. Đơn kiến nghị khẳng định rằng các quy định hiện hành của Hoa Kỳ liên quan đến bệnh bạch cầu dựa trên sự hiểu biết lỗi thời về căn bệnh gia cầm này gây ra những chi phí không cần thiết cho ngành chăn nuôi Hoa Kỳ và tạo ra rào cản tiềm ẩn đối với các cơ sở chăn nuôi gà non ở Hoa Kỳ có thể muốn chuyển đổi sang NPIS.

Như FSIS đã giải thích trong quy tắc đề xuất, Cơ quan đã đánh giá thông tin khoa học hiện có về bệnh bạch cầu ở gia cầm và kết luận rằng có hỗ trợ khoa học cho việc điều trị bệnh bạch cầu ở gia cầm như một bệnh có thể cắt giảm theo điều 9 CFR 381.87 tại tất cả các cơ sở gia cầm của Hoa Kỳ hoạt động dưới sự thanh tra bắt buộc và tự nguyện của FSIS.

Do đó, sau khi xem xét cẩn thận các ý kiến nhận xét về quy tắc được đề xuất, FSIS đang hoàn thiện đề xuất mà không có thay đổi nào. Theo đó, FSIS đang hủy bỏ quy định (9 CFR 381.82) yêu cầu loại bỏ tất cả thân thịt gia cầm bị ảnh hưởng bởi bất kỳ dạng bệnh bạch cầu gia cầm nào . FSIS cũng đang hủy bỏ quy định (9 CFR 381.36(f)(3)) yêu cầu các cơ sở giết mổ gà non hoạt động theo NPIS ở Hoa Kỳ phải cung cấp một địa điểm dọc theo dây chuyền sản xuất để thanh tra viên của FSIS kiểm tra 300 thân thịt đầu tiên của mỗi đàn cùng với nội tạng liên quan để phát hiện bệnh bạch cầu, cũng như quy định các quy trình kiểm tra bệnh bạch cầu gia cầm tại các cơ sở giết mổ gà non hoạt động theo NPIS ở Hoa Kỳ (điều 9 CFR 381.76(b)(6)(iv)). Theo quy tắc cuối cùng này, thân thịt bị nhiễm bệnh bạch cầu gia cầm sẽ phải tuân theo điều 9 CFR 381.87 sửa đổi, trong đó quy định rằng mọi bộ phận hoặc phần thân thịt khác bị ảnh hưởng bởi khối u đều có thể được cắt bỏ và các phần không bị ảnh hưởng của thân thịt có thể được kiểm tra và thông qua. Điều 9 CFR 381.87 sửa đổi cũng yêu cầu loại bỏ bất kỳ cơ quan hoặc bộ phận nào khác của thân thịt bị ảnh hưởng bởi khối u khi có bằng chứng về sự di căn hoặc tình trạng chung của gia cầm đã bị ảnh hưởng bởi kích thước, vị trí hoặc tính chất của khối u.

5

Nhật Bản

09

Bao gồm 08 thông báo về dự thảo lấy ý kiến và 01 thông báo về sửa lỗi đính chính thông báo trước đó, Đáng chú ý có:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/JPN/1227-1234

Ngày thông báo: 18/9/2023

Nội dung thông báo: Đề xuất giới hạn dư lượng tối đa (MRL) đối với thuốc trừ sâu/thuốc thú y hóa chất nông nghiệp sau:

 • Cyfluthrin
 • Pydiflumetofen
 • Paraquat dichloride, Paraquat
 • 1,4-Dimethylnaphthalene
 • Dimesulfazet
 • Dicloromezotiaz
 • Cyflufenamid
 • Buprofezin
 1. Thông quy định có hiệu lực số: G/SPS/N/JPN/1218
  /Corr.1

Ngày thông báo: 18/9/2023

Nội dung thông báo: Bản sửa đổi này được ban hành để sửa các MRL dự thảo của "Khoai tây" và "Quả việt quất" được thông báo trong phần đính kèm của thông báo G/SPS/N/JPN/1218 ngày 7 tháng 8 năm 2023. Xem Bảng 1 đính kèm: Lỗi in và Bảng 2: Bản sửa lỗi bảng giới hạn dư lượng tối đa đối với Iprodione .

6

EU

07

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/678

Ngày thông báo: 13/9/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo Quy định được đề xuất liên quan đến việc cập nhật MRL hiện có đối với 2,4-DB, iodosulfuron -methyl , mesotrione và pyraflufen -ethyl trong một số sản phẩm thực phẩm sau khi đánh giá và/hoặc thiếu dữ liệu xác nhận..

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/614 /Add.1

Ngày thông báo: 15/9/2023

Nội dung thông báo: Đề xuất được thông báo trong G/SPS/N/EU/614 (16 tháng 2 năm 2023) hiện đã được thông qua bởi Quy định được ủy quyền của Ủy ban (EU) 2023/1674 ngày 19 tháng 6 năm 2023 sửa đổi Quy định được ủy quyền (EU) 2021/630 liên quan đến việc đưa vào một số chất phết và chế phẩm làm đồ uống có chứa ca cao, một số thực phẩm chế biến sẵn từ ngũ cốc hoặc các sản phẩm ngũ cốc, một số thực phẩm chế biến sẵn từ gạo và các loại ngũ cốc khác, một số khoai tây chiên và khoai tây chiên giòn, một số nước sốt và gia vị trong danh sách các sản phẩm tổng hợp được miễn kiểm soát chính thức tại các trạm kiểm soát biên giới và sửa đổi Phụ lục I và III của Quy định được ủy quyền (EU) 2019/2122 (Văn bản có liên quan đến EEA) [OJ L 216, 1.9.2023, p. 1]. Quy định sẽ được áp dụng từ ngày 21 tháng 9 năm 2023.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/611 /Add.1

Ngày thông báo: 15/9/2023

Nội dung thông báo: Đề xuất được thông báo trong G/SPS/N/EU/611 (ngày 23 tháng 1 năm 2023) hiện được thông qua bởi Quy định của Ủy ban (EU) 2023/1442 ngày 11 tháng 7 năm 2023 sửa đổi Phụ lục I của Quy định (EU) Số 10/2011 về vật liệu nhựa và vật phẩm tiếp xúc với thực phẩm, liên quan đến những thay đổi đối với việc cấp phép chất và bổ sung các chất mới (Văn bản có liên quan đến EEA) [OJ L 177, ngày 12 tháng 7 năm 2023, tr. 45]. Quy định sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 8 năm 2023..

 1. Thông báo số: 634/ Add.1

Ngày thông báo: 15/9/2023

Nội dung thông báo: Đề xuất được thông báo trong G/SPS/N/EU/634 (ngày 4 tháng 5 năm 2023) hiện đã được thông qua bởi Quy định thực thi của Ủy ban (EU) 2023/1706 ngày 7 tháng 9 năm 2023 sửa đổi Quy định thực hiện (EU) 2020/1201 liên quan đến danh sách các thực vật dễ bị tổn thương với Xylella fastidiosa [OJ L 221, ngày 8 tháng 9 năm 2023, tr. 14]. Quy định sẽ được áp dụng từ ngày 28 tháng 9 năm 2023.

7

Đài Loan

02

 1. Thông báo số: G/SPS/N/TPKM/618

Ngày thông báo: 12/9/2023

Nội dung thông báo: Hàng hóa được phân loại theo bảy mã CCC cụ thể phải tuân theo "Quy định kiểm tra thực phẩm nhập khẩu và các sản phẩm liên quan" nếu chúng được sử dụng làm thực phẩm, phụ gia thực phẩm, dụng cụ thực phẩm, hộp đựng hoặc bao bì thực phẩm. Các nhà nhập khẩu phải nộp đơn xin kiểm tra lên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, Bộ Y tế và Phúc lợi.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/TPKM/617

Ngày thông báo: 04/9/2023

Nội dung thông báo: Đài Loan, thông báo sửa đổi lần thứ nhất đối với "Thủ tục công nhận tình trạng an toàn bệnh động vật truyền nhiễm của một quốc gia nước ngoài" vào ngày 23 tháng 11 năm 2021 , thô báo số (G/SPS/N/TPKM/543/ Rev.1/Add.1). Kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2023, Hội đồng Nông nghiệp (COA) và Cục Kiểm dịch và Kiểm dịch Thú y và Thực vật (BAPHIQ), COA đã được tổ chức lại và đổi tên thành Bộ Nông nghiệp (MOA) và Cơ quan Kiểm dịch Thú y và Thực vật ( APHIA), MOA. Ngoài ra, tên viết tắt của Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) đã được đổi thành WOAH. Do đó, với những thay đổi (được đánh dấu màu đỏ), việc sửa đổi “Quy trình công nhận tình trạng an toàn dịch bệnh động vật truyền nhiễm của nước ngoài (Vùng)” đã được cập nhật và ban hành vào ngày 25 tháng 8 năm 2023. https://members.wto.org/crnattachments/2023/SPS/TPKM/23_12131_00_e.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2023/SPS/TPKM/23_12131_01_e.pdf

Phụ lục này liên quan đến: Thông báo về việc áp dụng, hoặc có hiệu lực của quy định.

8

Indonesia

01

Thông báo số: G/SPS/N/IDN/146

Ngày thông báo: 05/9/2023

Nội dung thông báo: Quy định này công bố việc thành lập Cơ quan Kiểm dịch Indonesia, cơ quan cấp Bộ mới chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tổng thống. Các chức năng kiểm dịch động vật và kiểm dịch thực vật trước đây thuộc Cơ quan Nông nghiệp Indonesia, Bộ Nông nghiệp và các chức năng kiểm dịch cá trước đây thuộc Cơ quan Kiểm dịch cá, Bộ thủy sản và Hàng hải, kể từ đó đã trở thành một phần không thể thiếu của Cơ quan Kiểm dịch Indonesia.

9

Úc

01

Thông báo số: G/SPS/N/AUS/574

Ngày thông báo: 28/88/2023

Nội dung thông báo: Vào ngày 28 tháng 8 năm 2023, Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Chính phủ Úc (Bộ) đã đưa ra “Lời khuyên An toàn Sinh học Động vật’’ (ABA) 2023-A10 về các điều kiện nhập khẩu tôm và các sản phẩm tôm vào Úc.

Theo thông báo ABA 2023-A06, Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Chính phủ Úc đã nhận được 3 ý kiến từ các bên liên quan trong thời gian lấy ý kiến 60 ngày. Những ý kiến này đã được xem xét khi hoàn thiện các điều kiện nhập khẩu tôm và các sản phẩm từ tôm.

Từ ngày 30 tháng 10 năm 2023, Bộ sẽ bắt đầu thực hiện các thay đổi về điều kiện nhập khẩu tôm và các sản phẩm tôm cho người tiêu dùng như được nêu trong ABA 2023-A06 và ABA 2023-A10, có sẵn trên trang web của Bộ: https://agriculture.gov .au/biosecurity-trade/policy/risk-analysis/memos.

Mẫu giấy chứng nhận sức khỏe đối với tôm và thịt tôm dùng cho con người được đính kèm. Diễn đạt của mẫu giấy chứng nhận không thay đổi như đã được thông báo trong (G/SPS/N/AUS/565, ngày 9 tháng 6 năm 2023).

Các đối tác thương mại của Úc cần cung cấp mẫu giấy chứng nhận sức khỏe sửa đổi cho Bộ để được phê duyệt. Khuyến khích các đối tác thương thực hiện thay đổi mẫu chứng nhận theo yêu cầu một cách kịp thời để ngăn chặn sự gián đoạn trong thương mại.

10

Vương quốc Anh

01

Thông báo số: G/SPS/N/GBR/30/Add.2

Ngày thông báo: 31/08/2023

Nội dung thông báo: Vào tháng 4 năm 2023, Vương quốc Anh đã thông báo cho Ủy ban SPS của WTO về việc xuất bản dự thảo 'Mô hình hoạt động mục tiêu biên giới' (BTOM) [G/SPS/N/GBR/30]. Phụ lục này thông báo cho các Thành viên rằng phiên bản cuối cùng của mô hình hoạt động mục tiêu biên giới (BTOM) hiện đã được công bố, đưa ra các biện pháp kiểm soát Vệ sinh và Kiểm dịch thực vật mới tại biên giới Vương quốc Anh. Các biện pháp trong TOM sẽ áp dụng đối với việc nhập khẩu động vật sống, sản phẩm mầm bệnh, sản phẩm động vật, thực vật và sản phẩm thực vật.

11

Khác

34

 

Văn phòng SPS Việt Nam đề nghị các Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có sản phẩm xuất khẩu liên quan đến các mặt hàng và thị trường nêu trên nghiên cứu góp ý.

Thông tin góp ý (nếu có) gửi về Văn phòng SPS Việt Nam trước thời hạn góp ý của thông báođịa chỉ: số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 024 37344764, fax: 024 37349019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


800C317051F1427D896B5FD29E5E6002.docx

Tin khác