Hiệp định SPS 

19/02/2016
Câu Hỏi: Chúng tôi xuất khẩu máy móc, không phải là hàng nông sản. Tại sao chúng tôi cần phải biết về Hiệp định SPS và các biện pháp SPS?
Trả Lời: Mặc dù chính mặt hàng xuất khẩu đó có thể không hiện diện các rủi ro, nhưng chúng có thể bị lây nhiễm với đất hay tồn dư thực vật, hoặc trong vận chuyển sử dụng các vật liệu bao bì bằng gỗ ván hoặc rơm rạ. Các biện pháp SPS với lý do đó có liên quan ...

Hiệp định SPS  

03/12/2015
Câu Hỏi: Ai giám sát Hiệp định SPS ?
Trả Lời:

Ủy ban về Các Biện pháp Vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (gọi tắt là Ủy ban SPS) mà tất cả các thành viên WTO đều có thể tham gia, sẽ chịu trách nhiệm giám sát.

Hiệp định SPS  

03/12/2015
Câu Hỏi: Hiệp định SPS đề cập đến vấn đề gì?
Trả Lời: Hiệp định SPS thực chất là về sức khỏe và thương mại quốc tế. Du lịch và thương mại quốc tế đã phát triển không ngừng trong 50 năm qua. Chính nó đã làm tăng sự lưu thông hàng hoá có khả năng ẩn chứa các rủi ro tới sức khỏe. Hiệp định SPS ghi nhận...

Xuất khẩu nông sản 

22/06/2009
Câu Hỏi: Chính phủ nước tôi không có đủ nguồn lực để thu thập thông tin phục vụ cho công tác đánh giá rủi ro và tiến hành thương xuyên kế hoạch điều tra dịch hại. Tại sao chúng tôi phải lo lắng về những việc này, trong khi với cúng tôi việc khử trùng các mặt ...
Trả Lời: Tính về lâu dài biện pháp này có thể là không kinh tế, và nếu dư lượng hoá chất là vấn đề thì nó có thể làm phương hại đến thương mại. Các bạn vẫn có thể phải cung cấp cho nước nhập khẩu giấy chứng nhận về tính hiệu quả trong các hoạt động sản xuất. ...

Hiệp định SPS 

08/08/2008
Câu Hỏi: Việc thực thi Hiệp định SPS tại đất nước chúng tôi sẽ rất tốn kém trong khi các nguồn kinh phí lại rất hạn hẹp. Liệu có mang lại hiệu quả kinh tế?
Trả Lời: Một khảo sát gần đây của Ngân hàng Thế giới cho thấy rằng phí tổn tuân thủ các tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế có thể ít hơn dự đoán, và các lợi ích có thể chưa được đánh giá đúng mức vì khó biện pháp đánh giá hơn so với phí tổn. Bản báo cáo cũng lưu ý ...

Hiệp Định SPS 

02/08/2008
Câu Hỏi: Các nước thành viên có thể được hổ trợ trong khâu đào tạo cán bộ để họ có đủ khả năng thực thi các nghĩa vụ của Hiệp định SPS không?
Trả Lời: Như một phần của Hiệp định SPS, các thành viên WTO được khuyến khích trợ giúp kỹ thuật cho các thành viên là nước đang phát triển. Một ví dụ, Chính Phủ Úc, thông qua cơ quan Viện Trợ Úc (AusAID) và Bộ Nông Lâm và Ngư nghiệp đang thực hiện Chương...

Xuất khẩu nông sản 

12/09/2007
Câu Hỏi: Tôi là nhà xuất khẩu nông sản. Làm thế nào để tôi có thể biết chắc rằng các biện pháp SPS mà tôi áp dụng đối với hàng hóa của mình đáp ứng được các yêu cầu của nước nhập khẩu?
Trả Lời: Điều quan trọng là cần phải kiểm tra lại thông qua các cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu. Các cơ quan này là địa chỉ lý tưởng cung cấp cácthông tin về các yêu cầu của họ về kiểm dịch đối vơi hàng nông sản nhập khẩu . Đáp ứng được các tiêu...

Hiệp định SPS 

12/08/2007
Câu Hỏi: Ai là người hưởng lợi thông qua việc thực thi hiệp định SPS?
Trả Lời: Hiệp định SPS hỗ trợ chương trình nghị sự của WTO thúc đẩy tự do hoá thương mại toàn cầu và hiện thực hóa lợi ích cho tất cả các nước phát triển và đang phát triển là thành viên của WTO. Các nhà xuất khẩu và nhập khẩu nông sản tại tất cả các...