Văn phòng SPS Việt Nam

 

Địa chỉ:       Tòa nhà A3, Số 10 đường Nguyễn Công Hoan, Hà Nội, Việt Nam

 

Điện thoại: 84-024-37344764

 

Fax:            84-024-37349019

 

E-Mail:         spsvietnam@mard.gov.vn