Triển khai đăng ký và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩu theo cơ chế một cửa Quốc gia

Thực hiện Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/8/2011 của Thủ tướng về việc thực hiện thí điểm Cơ chế một cửa Quốc gia; Nghị Quyết số 19/2015/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh Doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia, năm 2015-2016.

Các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật