I. Vị trí, chức năng của Văn phòng SPS Việt Nam

 

      Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật (Văn phòng SPS Việt Nam) là đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

      Văn phòng SPS Việt Nam đặt tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 10 đường Nguyễn Công Hoan, thành phố Hà Nội.

 

II. Nhiệm vụ chính của Văn phòng SPS Việt Nam

 

1.   Tổ chức phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ thông báo về các quy định, biện pháp thay đổi về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật của Việt Nam đến Ban thư ký WTO; cung cấp bản sao các tài liệu, tiếp nhận và chuyển thông báo của các nước thành viên WTO tới các Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan trong nước theo quy định.

 

2.   Tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, trả lời các câu hỏi, cung cấp tài liệu, các thủ tục đánh giá rủi ro; quy trình sản xuất và kiểm dịch; các thoả thuận song phương, đa phương và các vấn đề khác liên quan đến vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật cho Ban thư ký WTO theo quy định và yêu cầu của Hiệp định về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật (SPS); gửi các câu hỏi hoặc đề nghị cung cấp tài liệu theo yêu cầu của phía Việt Nam đến Ban thư ký WTO và các nước thành viên của WTO.

 

3.   Tổ chức thiết lập mạng lưới thông tin quốc gia về SPS giữa Văn phòng SPS Việt Nam với các đầu mối, các điểm hỗ trợ kỹ thuật về thông báo, hỏi đáp của bộ, ngành liên quan và với WTO.

 

4.   Tổ chức, tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và trong nước để hướng dẫn nghiệp vụ, phổ biến kinh nghiệm về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của WTO.

 

5.   Ký kết, thực hiện các dự án, hợp đồng cung cấp thông tin, tư vấn về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên theo quy định của pháp luật.

 

6.   Chuẩn bị nội dung, chương trình cho các cuộc họp đàm phán, hội nghị, hội thảo; tổng hợp tình hình và báo cáo về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật ở Việt Nam theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn được Chính phủ giao.

 

7.   Đầu mối tư vấn, phối hợp với các tổ chức quốc tế song phương, đa phương hoạt động về vệ sinh dịch tễ, kiểm dịch động thực vật ở Việt Nam trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

 

8.   Dự trù kinh phí hoạt động hàng năm của Văn phòng SPS Việt Nam và quản lý việc chi tiêu sau khi được phê duyệt theo quy định của Nhà nước.