Lời văn của Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)


Lời văn các chương của hiệp định


Phụ lục 2D – Cam kết hàng hoá của các nước


Phụ lục 3 và 4 – Quy tắc xuất xứ và Dệt may

  • Phụ lục 3-D: Quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)
  • Phụ lục 4-A: Quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng dệt may (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)
  • Tiểu Phụ lục 1 của Phụ lục 3-D: Các điều khoản liên quan đến Quy tắc xuất xứ cụ thể cho phương tiện và bộ phận của phương tiện (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)
  • Tiểu phụ lục 1 của Phụ lục 4-A: Các mặt hàng của danh mục nguồn cung thiếu hụt (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

Phụ lục I - NCM


Phụ lục II - NCM


Phụ lục III – Dịch vụ tài chính


Phụ lục IV – Doanh nghiệp Nhà nước


Phụ lục 12 – Nhập cảnh tạm thời cho khách kinh doanh


Phụ lục 15A - Mua sắm của Chính phủ