Thông báo - Thông báo của Việt Nam: Circular will be issued by the Ministry of Agriculture and Rual Development (02 page, available in VietNam)


Mã WTO G/SPS/N/VNM/06
Ngày thông báo 10/04/2009
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Circular will be issued by the Ministry of Agriculture and Rual Development (02 page, available in VietNam)
Tóm tắt

Promulgating the list of drugs, chemical, antibiotics used in raising bees

Sản phẩm
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
G-SPS-N-VNM-06.pdf
Circular-TT-2009 Bees .doc

Thông báo khác: