Thông báo - Thông báo của Việt Nam: Draft of the Circular to Revise Circular No 13/2-16/TTBNNPTNT on management of veterinary drugs.


Mã WTO G/SPS/N/VNM/96
Ngày thông báo 28/03/2018
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Draft of the Circular to Revise Circular No 13/2-16/TTBNNPTNT on management of veterinary drugs.
Tóm tắt

Guiding on management of veterinary drugs.

Sản phẩm All veterinary drugs
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
NVNM96.pdf
draft of veterinary drug.pdf

Thông báo khác: