Thông báo - Thông báo của Việt Nam: Draft Circular on management and use of Food additives.


Mã WTO G/SPS/N/VNM/101
Ngày thông báo 04/06/2018
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Draft Circular on management and use of Food additives.
Tóm tắt

This  draft  Circular is  issued  with  the  aim  of  regulating  the management and use of  food additives by providing a list of permitted food additives and maximum level in food commodities respectively.

Sản phẩm Food additives
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
Draft Circular on management and use of Food additives (Vietnamese).pdf
NVNM101.pdf

Thông báo khác: