Thông báo - Thông báo của Việt Nam: National standards: Chilled meat - Technical requirements - Part 1: Chilled pork.


Mã WTO G/SPS/N/VNM/102
Ngày thông báo 08/06/2018
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề National standards: Chilled meat - Technical requirements - Part 1: Chilled pork.
Tóm tắt

This standard stipulates the technical requirements on chilled pork used for food.

Sản phẩm Chilled meat
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
Du_ tha_TCVN Thi_mat.pdf
NVNM102.pdf

Thông báo khác: