Thông báo - Thông báo của Việt Nam: Draft Decree on Guidelines for Implementation of Animal Husbandry Law


Mã WTO G/SPS/N/VNM/106.Add1
Ngày thông báo 18/09/2019
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Draft Decree on Guidelines for Implementation of Animal Husbandry Law
Tóm tắt

This  addendum is to inform WTO Members of the modification of Article 12 of the Draft Decree on Guidelines for Implementation of Animal Husbandry Law.
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/VNM/19_5010_00_x.pdf
This addendum concerns: Modification of content and/or scope of previously notified draft regulation

Sản phẩm
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
decree on animal husbandary law-article12.pdf
NVNM106A1.pdf

Thông báo khác: