Thông báo - Thông báo của Việt Nam: National standards: Chilled meat - Part 2: Buffalo meat, beef


Mã WTO G/SPS/N/VNM/108
Ngày thông báo 27/11/2019
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề National standards: Chilled meat - Part 2: Buffalo meat, beef
Tóm tắt

This standard stipulates the technical requirements on chilled buffalo meat and beef used as food.

Sản phẩm Chilled meat
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
Chilled meat – Part 2 Buffalo meat, beef.pdf
NVNM108.pdf

Thông báo khác: