Thông báo - Thông báo của Việt Nam: Draft of Decree guiding the implementation of the Veterinary Law


Mã WTO G/SPS/N/VNM/74
Ngày thông báo 13/01/2016
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Draft of Decree guiding the implementation of the Veterinary Law
Tóm tắt

Guiding the implementation of the Viet Nam's Veterinary Law.

Sản phẩm Animal and animal products (both terrestrial and aquatic animal); veterinary medicines
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
Draft_Decree_VeterinaryLaw.pdf
NVNM74.pdf

Thông báo khác: