Thông báo - Thông báo của Việt Nam: Decision No. 2515/QD-BNN-BVTV on releasing HS code for regulated articles for plant quarantine


Mã WTO G/SPS/N/VNM/71
Ngày thông báo 21/08/2015
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Decision No. 2515/QD-BNN-BVTV on releasing HS code for regulated articles for plant quarantine
Tóm tắt
Decision No. 2515/QD-BNN-BVTV provides a list of harmonized tariff schedule (HS) codes transferring to 8-digits for regulated articles for plant quarantine.
Sản phẩm
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
2515QDBNNBVTV-VNM71.pdf
NVNM71.pdf

Thông báo khác: