Thông báo - Thông báo của Việt Nam: The draft National technical regulation on planting-materials of perennial fruit crop – Part 2: Pummelo


Mã WTO G/SPS/N/VNM/124
Ngày thông báo 19/09/2021
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề The draft National technical regulation on planting-materials of perennial fruit crop – Part 2: Pummelo
Tóm tắt

This draft national technical regulation prescribes the quality requirements of propagation/planting materials (incl. seedlings) for fruit trees of pummelo species (Citrus grandis) to use for production by grafting method.

This technical regulation will apply to organizations and individuals involve in producing, trading and importing propagation/planting materials of pummelo species (Citrus grandis).

Sản phẩm Propagation/planting materials of pummelo species (Citrus grandis)
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
QCVN_VLNG_Pummelo_16.9.2021.pdf
NVNM124.pdf

Thông báo khác: