Thông báo - Thông báo của Việt Nam: The draft National Standard on Fruit Tree Cultivar – Elite Tree and Elite Orchard - Part 2: Pummelo


Mã WTO G/SPS/N/VNM/128
Ngày thông báo 19/09/2021
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề The draft National Standard on Fruit Tree Cultivar – Elite Tree and Elite Orchard - Part 2: Pummelo
Tóm tắt

This draft national standard prescribes the quality requirements of elite trees and elite orchard for pummelo species (Citrus grandis) to use for seedling production.

Sản phẩm Elite trees and elite orchard of pummelo (Citrus grandis)
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
TCVN_elite orchard of pummelo_16.6.2021.pdf
NVNM128.pdf

Thông báo khác: