Thông báo - Thông báo của Việt Nam: The draft National Standard on Fruit Tree Cultivar – Elite Tree and Elite Orchard - Part 1: Orange


Mã WTO G/SPS/N/VNM/129
Ngày thông báo 19/09/2021
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề The draft National Standard on Fruit Tree Cultivar – Elite Tree and Elite Orchard - Part 1: Orange
Tóm tắt

This draft national standard prescribes the quality requirements of elite trees and elite orchard for orange (citrus species (Citrus sinensis) and King mandarin (Citrus nobilis)) to use for seedling production.

Sản phẩm Elite trees and elite orchard of orange (citrus species (Citrus sinensis) and King mandarin (Citrus nobilis))
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
TCVN_elite orchard of orange_16.6.2021.pdf
NVNM129.pdf

Thông báo khác: