Thông báo - Thông báo của Việt Nam: The draft National Standard on Fruit Tree Cultivar – Elite Tree and Elite Orchard - Part 3: Banana


Mã WTO G/SPS/N/VNM/130
Ngày thông báo 19/09/2021
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề The draft National Standard on Fruit Tree Cultivar – Elite Tree and Elite Orchard - Part 3: Banana
Tóm tắt

This draft national standard prescribes the quality requirements of elite trees and elite orchard of banana (Musa spp.) to use for seedling production.

Sản phẩm Elite trees and elite orchard of banana (Musa spp.)
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
TCVN_elite orchard of banana_4.2021.pdf
NVNM130.pdf

Thông báo khác: