Thông báo - Thông báo của Việt Nam: The draft National Standard on Fruit crop cultivar – Value for cultivation and use. Part 1: Orange


Mã WTO G/SPS/N/VNM/132
Ngày thông báo 19/09/2021
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề The draft National Standard on Fruit crop cultivar – Value for cultivation and use. Part 1: Orange
Tóm tắt

This draft national standard prescribes the requirements of value of cultivation and use (VCU) and VCU testing/trial method for citrus species (Citrus sinensis) and King mandarin (Citrus nobilis).

Sản phẩm Value for cultivation and use of orange (citrus species (Citrus sinensis) and King mandarin (Citrus nobilis))
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
TCVN_Value for cultivation and use of orange_16.6.2021.pdf
NVNM132.pdf

Thông báo khác: