Thông báo - Thông báo của Việt Nam: The draft National Standard on Fruit crop cultivar – Value for cultivation and use. Part 2: Pummelo


Mã WTO G/SPS/N/VNM/134
Ngày thông báo 19/09/2021
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề The draft National Standard on Fruit crop cultivar – Value for cultivation and use. Part 2: Pummelo
Tóm tắt

This draft national standard prescribes the requirements of value of cultivation and use (VCU) and VCU testing/trial method for pummelo species (Citrus grandis).

Sản phẩm Value for cultivation and use of pummelo cultivar (Citrus grandis)
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
TCVN_VCU_Citrus grandis_16.6.2021.pdf
NVNM134.pdf

Thông báo khác: