Thông báo - Thông báo của Việt Nam: Draft Circular on Promulgation of pest risk analysis procedures for plants and plant origin products before being imported into Viet Nam


Mã WTO G/SPS/N/VNM/56
Ngày thông báo 23/05/2014
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Draft Circular on Promulgation of pest risk analysis procedures for plants and plant origin products before being imported into Viet Nam
Tóm tắt

To provide guideline for conducting pest risk analysis step by step.

Sản phẩm
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
NVNM56.pdf
Draft Circular of pest risk analysis VNM 56_Vie.pdf

Thông báo khác: