Thông báo - Thông báo của Việt Nam: Circular on Maximum Residue Limits of Pesticides in Food


Mã WTO G/SPS/N/VNM/55
Ngày thông báo 15/05/2014
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Circular on Maximum Residue Limits of Pesticides in Food
Tóm tắt

Maximum Residue Limits of pesticides in foods.

Sản phẩm
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
NVNM55.pdf
Draft cicular chemical on foods VNM55_Vie.pdf

Thông báo khác: