Thông báo - Thông báo của Việt Nam: Circular on Revision of the Circular guiding the management of food additives


Mã WTO G/SPS/N/VNM/54
Ngày thông báo 09/05/2014
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Circular on Revision of the Circular guiding the management of food additives
Tóm tắt

Revision of standards for specification, scope, application and limitation of food additives.

Sản phẩm
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
NVNM54.pdf
VNM 54 - Draft Circular Amending 27_2012.pdf

Thông báo khác: