Thông báo - Thông báo của Việt Nam: Draft Circular providing regulation on quarantine of aquatic animals and fishery products; Correction


Mã WTO G/SPS/N/VNM/80/Corr.1
Ngày thông báo 02/06/2016
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Draft Circular providing regulation on quarantine of aquatic animals and fishery products; Correction
Tóm tắt
Sản phẩm
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
NVNM80C1.pdf

Thông báo khác: