Thông báo - Thông báo của Việt Nam: National technical regulation of animal feed - Maximum level of mycotoxins, heavy metals and microorganisms in concentrate feeds for cattle


Mã WTO G/SPS/N/VNM/47
Ngày thông báo 12/07/2013
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề National technical regulation of animal feed - Maximum level of mycotoxins, heavy metals and microorganisms in concentrate feeds for cattle
Tóm tắt

The draft technical regulation of maximum level of mycotoxins (aflatoxin b1, aflatoxin total), heavy metals (Arsenic, cadmium, lead, mercury) and microorganisms (Total bacteria, Coliforms, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, E. coli (Escherichia coli) and, Salmonella) in concentrated feeds for cattle.

Sản phẩm
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
NVNM47.pdf
Du thao QCVN cho Bo- 06.05.2013_VNM47.pdf

Thông báo khác: