Thông báo - Thông báo của Việt Nam: Draft of Circular promulgating the list of quarantine pests concern to the Socialist Republic of Viet Nam


Mã WTO G/SPS/N/VNM/148
Ngày thông báo 16/03/2023
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Draft of Circular promulgating the list of quarantine pests concern to the Socialist Republic of Viet Nam
Tóm tắt

The list of quarantine pests concern to the Socialist Republic of Viet Nam

Sản phẩm Quarantine pests
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
Cir on the list of quarantine pests concern.pdf
NVNM148.pdf

Thông báo khác: