Thông báo - Thông báo của Việt Nam: Draft of Circular prescribed maximum residue limits for veterinary drugs in food


Mã WTO G/SPS/N/VNM/40
Ngày thông báo 03/01/2013
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Draft of Circular prescribed maximum residue limits for veterinary drugs in food
Tóm tắt

The draft circular covers regulations on:  scope, application objects, explanation of terms, maximum residue limits of veterinary drugs in food.

Sản phẩm
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
NVNM40.doc
TT-thuoc thu y_VNM40.pdf

Thông báo khác: