Thông báo - Thông báo của Việt Nam: National Technical Regulation on Veterinary Drug - General Requirement.


Mã WTO G/SPS/N/VNM/84
Ngày thông báo 07/11/2016
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề National Technical Regulation on Veterinary Drug - General Requirement.
Tóm tắt

The draft National technical regulation provides the general technical requirements of the quality of veterinary drugs.

The regulation shall apply to organizations and individuals in the country, overseas Vietnamese, foreign organizations and individuals carrying out activities of or related to the use of veterinary drugs.

Sản phẩm Veterinary Drug
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
Draft on veterinary Drug 9 2016.pdf
NVNM84.pdf

Thông báo khác: