Thông báo - Thông báo của Việt Nam: Draft Circular amends, supplements a number of articles of Circular No. 13/2016/TT-BNNPTNT dated 02/6/2016 of the Minister of Agriculture and Rural Development Regulations on the management of veterinary drugs


Mã WTO G/SPS/N/VNM/162
Ngày thông báo 10/06/2024
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Draft Circular amends, supplements a number of articles of Circular No. 13/2016/TT-BNNPTNT dated 02/6/2016 of the Minister of Agriculture and Rural Development Regulations on the management of veterinary drugs
Tóm tắt

Amending and supplementing a number of articles of Circular No. 13/2016/TT-BNNPTNT dated June 02, 2016 of the Minister of Agriculture and Rural Development regulating the management of veterinary medicines in Viet Nam

Sản phẩm Veterinary drugs
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
Draft Amending_Circular No. 13-2016-TT-BNNPTNT.pdf
Draft Amending_Circular No. 13-2016-TT-BNNPTNT_Viet.pdf

Thông báo khác: