Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành thông báo số 58.2022 về việc tiếp tục hoàn thiện, tối ưu hóa biện pháp phòng chống dịch tại cảng, cửa khẩu đối với thực phẩm chuỗi lạnh nhập khẩu  

Văn phòng SPS Việt Nam thông báo việc Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) ban hành thông báo số 58/2022 ngày 08/7/2022 về việc tiếp tục hoàn thiện, tối ưu hóa biện pháp phòng chống dịch tại cảng, cửa khẩu đối với thực phẩm chuỗi lạnh nhập khẩu vào nước này, thông báo này thay thế thông báo số 103/2020.

Văn phòng SPS Việt Nam thông báo việc Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) ban hành thông báo số 58/2022 ngày 08/7/2022 về việc tiếp tục hoàn thiện, tối ưu hóa biện pháp phòng chống dịch tại cảng, cửa khẩu đối với thực phẩm chuỗi lạnh nhập khẩu vào nước này, thông báo này thay thế thông báo số 103/2020. Nội dung chính như sau: 
1. GACC triển khai công tác kiểm tra và xét nghiệm Covid-19 trên sản phẩm thực phẩm chuỗi lạnh nhập khẩu. Căn cứ kết quả kiểm tra theo quy định sẽ tiến hành kiểm tra và điều tra, xác nhận tình trạng an toàn và hệ thống quản lý an toàn của nước nhập khẩu có phù hợp với yêu cầu của GACC hay không?.  
2. Đối với doanh nghiệp còn tồn tại, căn cứ quy định pháp luật liên quan để áp dụng biện pháp khắc phục có thời hạn, tạm ngừng nhập khẩu hoặc hủy đăng ký tư cách xuất khẩu của doanh nghiệp… 


D7DE4DE624134674B068BB8DE5E4824E.pdf

Tin khác