Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tháng 8/2023 

Từ ngày 21/7 - 20/8/2023, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 95 thông báo của các nước thành viên WTO, trong đó bao gồm 80 dự thảo và 15 văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông, lâm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách thông báo nội dung kèm theo).

 

Một số thông tin chính như sau:

STT

Đối tác/ khu vực

Số thông báo

Ghi chú

 

Bra-xin

20

Bao gồm 10 thông báo dự thảo lấy ý kiến góp ý và 10 thông báo bổ sung. Trong đó có một số thông báo lưu ý như sau:

 1. Các thông báo số: G/SPS/N/BRA/2199-2194

Ngày thông báo: 04/5/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo Nghị quyết đề nghị đưa hoạt chất:

 • F77: fluazaindolizine;
 • F69 – flupiradifurone,  T42 – transflutrin;
 • B65: bacillus haynesii;
 • B64: bacillus haynesii;
 • B63: bacillus haynesii;
 • C64 – clotianidine, C70 – chloranthraniliprole, F69 – flupiradifurone, I33 – ipflufenoquim, L03 – lactofem, P46 – piraclostrobin, P72 – penflufem;

Vào danh sách chuyên khảo về các hoạt chất dùng cho thuốc trừ sâu, chất khử trùng và chất bảo quản gỗ của Bra-xin

 1. Thông báo số: G/SPS/N/BRA/2202

Ngày thông báo: 10/8/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo Các yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với việc nhập khẩu vật liệu nhân giống (Loại 4) của Dianthus spp. từ bất kỳ nguồn gốc nào được thiết lập.

Dianthus spp. cây giống phải có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do Tổ chức bảo vệ thực vật quốc gia - NPPO của nước xuất xứ cấp, cùng với các Tờ khai bổ sung.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/BRA/2201

Ngày thông báo: 10/8/2023

Nội dung thông báo: Tham vấn cộng đồng. Các yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với việc nhập khẩu hạt giống (Loại 4) của cà tím (Solanum Melongena) từ bất kỳ nguồn gốc nào.

 

2

EU

16

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/677

Ngày thông báo: 02/8/2023

Nội dung thông báo: Đạo luật liên quan đến việc rút khỏi thị trường EU một loạt phụ gia thức ăn chăn nuôi vì lý do hành chính, do thiếu đơn xin cấp phép lại cho những sản phẩm đó được nộp trước thời hạn quy định tại Điều 10(2) của Quy định (EC) số 1831/ 2003 – hoặc việc người nộp đơn rút đơn xin cấp phép lại đã nộp. Các giai đoạn chuyển tiếp được đặt ra để các bên quan tâm tự chuẩn bị để đáp ứng yêu cầu liên quan đến việc rút khỏi thị trường của các sản phẩm liên quan.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/676

Ngày thông báo: 02/8/2023

Nội dung thông báo Chế phẩm Lactiplantibacillus plantarum DSM 19457  được điều chỉnh bởi Đạo luật này đã được Ủy ban Thực thi Quy định (EU) số 1065/2012 cho phép trong thời hạn 10 năm làm phụ gia thức ăn cho tất cả các loài động vật. Một đơn kiến nghị đã được đệ trình để gia hạn giấy phép này. Ngoài đánh giá thuận lợi của Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu, việc cấp phép cho chế phẩm này được gia hạn, tuân theo các điều kiện nhất định. Một giai đoạn chuyển tiếp được đặt ra để các bên quan tâm tự chuẩn bị để đáp ứng các yêu cầu mới do sự đổi mới này..

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/675

Ngày thông báo: 02/8/2023

Nội dung thông báo: Chế phẩm Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 và DSM 8866 được điều chỉnh bởi Đạo luật này đã được Ủy ban Thực thi Quy định (EU) số 93/2012 cho phép trong thời hạn 10 năm làm phụ gia thức ăn chăn nuôi cho tất cả các loài động vật. Một ứng dụng đã được đệ trình để gia hạn giấy phép này . Ngoài đánh giá thuận lợi của Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu, việc cấp phép cho chế phẩm này được gia hạn, tuân theo các điều kiện nhất định. Một giai đoạn chuyển tiếp được đặt ra để các bên quan tâm tự chuẩn bị để đáp ứng các yêu cầu mới do sự đổi mới này.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/674

Ngày thông báo: 02/8/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo này quy định rằng việc phê duyệt hoạt chất Benthiavalicarb không được gia hạn theo Quy định (EC) số 1107/2009. Các quốc gia thành viên EU sẽ rút giấy phép đối với các sản phẩm bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất Benthiavalicarb. Việc không gia hạn phê duyệt dựa trên đánh giá đầu tiên về chất được sử dụng làm hoạt chất trừ sâu ở Liên minh Châu Âu theo Quy định (EC) số 1107/2009. Chất này trước đây đã được đánh giá và phê duyệt theo Chỉ thị 91/414/EEC.

 Quyết định này chỉ liên quan đến việc đưa ra thị trường chất này và các sản phẩm bảo vệ thực vật có chứa chất này. Sau khi không được phê duyệt và hết thời gian ân hạn đối với kho sản phẩm có chứa chất này, một quy định riêng biệt sẽ được thực hiện đối với MRL và một thông báo riêng sẽ được đưa ra theo quy trình SPS.

Dự thảo Quy chế thực thi của Ủy ban này cũng đã được thông báo theo Hiệp định TBT trong thông báo G/TBT/N/EU/997.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/673

Ngày thông báo: 02/8/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo này quy định rằng việc phê duyệt hoạt chất Metiram không được gia hạn theo Quy định (EC) số 1107/2009. Các quốc gia thành viên EU sẽ rút giấy phép đối với các sản phẩm bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất Metiram. Việc không gia hạn phê duyệt dựa trên đánh giá đầu tiên về chất được sử dụng làm hoạt chất trừ sâu ở Liên minh Châu Âu theo Quy định (EC) số 1107/2009. Chất này trước đây đã được đánh giá và phê duyệt theo Chỉ thị 91/414/EEC.

Quyết định này chỉ liên quan đến việc đưa ra thị trường chất này và các sản phẩm bảo vệ thực vật có chứa chất này. Sau khi không được phê duyệt và hết thời gian ân hạn đối với kho sản phẩm có chứa chất này, một quy định riêng biệt sẽ được thực hiện đối với MRL và một thông báo riêng sẽ được đưa ra theo quy trình SPS.

 Dự thảo Quy chế thực thi của Ủy ban này cũng đã được thông báo theo Hiệp định TBT trong thông báo G/TBT/N/EU/996..

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/672

Ngày thông báo: 02/8/2023

Nội dung thông báo: Chế phẩm Methionine Hydroxy Analogue (MHA) được điều chỉnh bởi Đạo luật này đã được Ủy ban Thực thi Quy định (EU) số 349/2010 cho phép trong thời hạn mười năm làm phụ gia thức ăn chăn nuôi cho tất cả các loài động vật. Một đơn kiến nghị áp dụng đã được đệ trình để gia hạn giấy phép này. Ngoài đánh giá thuận lợi của Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu, việc cấp phép cho chế phẩm này được gia hạn, tuân theo các điều kiện nhất định. Một giai đoạn chuyển tiếp được đặt ra để các bên quan tâm tự chuẩn bị để đáp ứng các yêu cầu mới do sự đổi mới này..

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/671

Ngày thông báo: 27/7/2023

Nội dung thông báo: Việc sử dụng tinh dầu ngọc lan tây làm phụ gia thức ăn chăn nuôi được cho phép sử dụng cho cho tất cả các loài động vật theo Quy định Thực thi của Ủy ban (EU) 2022/1412 trong thời hạn 10 năm. Quy định thực hiện của Ủy ban (EU) 2023/257 sửa ngày được nêu trong biện pháp chuyển tiếp đối với động vật phi sản xuất thực phẩm được nêu trong Điều 2, đoạn 3.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/670

Ngày thông báo: 27/7/2023

Nội dung thông báo: Quy định thực thi của Ủy ban (EU) 2023/1163 cho phép L-Lysine monohydrochloride và L-Lysine sulphate được sản xuất bởi Corynebacterium glutamicum CGMCC 17927 cho tất cả các loài động vật làm phụ gia thức ăn thuộc danh mục phụ gia 'phụ gia dinh dưỡng' và nhóm chức năng 'axit amin, muối và chất tương tự’..

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/669

Ngày thông báo: 27/7/2023

Nội dung thông báo: Quy định thực hiện của Ủy ban (EU) 2023/649 cho phép L-arginine được sản xuất bởi Corynebacterium glutamicum CGMCC 20516, cho tất cả các loài động vật, như một chất phụ gia thức ăn thuộc danh mục phụ gia 'phụ gia dinh dưỡng' và trong nhóm chức năng 'axit amin, muối và tương tự'.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/668

Ngày thông báo: 27/7/2023

Nội dung thông báo: Quy định thực thi của Ủy ban (EU) 2023/1405 cho phép chế phẩm Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55058 và chế phẩm Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55942 cho tất cả các loài động vật làm phụ gia thức ăn thuộc danh mục phụ gia 'phụ gia công nghệ' và nhóm chức năng 'phụ gia ủ chua'.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/667

Ngày thông báo: 21/7/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo này quy định rằng việc phê duyệt hoạt chất triflusulfuron-methyl không được gia hạn theo Quy định (EC) số 1107/2009. Các Quốc gia Thành viên sẽ rút giấy phép đối với các sản phẩm bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất triflusulfuron-methyl. Việc không gia hạn phê duyệt dựa trên đánh giá đầu tiên về chất được sử dụng làm hoạt chất trừ sâu ở Liên minh Châu Âu theo Quy định (EC) số 1107/2009. Chất này trước đây đã được đánh giá và phê duyệt theo Chỉ thị 91/414/EEC.

Quyết định này chỉ liên quan đến việc đưa ra thị trường chất này và các sản phẩm bảo vệ thực vật có chứa chất này. Sau khi không được phê duyệt và hết thời gian ân hạn đối với kho sản phẩm có chứa chất này, một quy định riêng biệt có thể được thực hiện đối với MRL và một thông báo riêng biệt sẽ được đưa ra theo quy trình SPS.

Dự thảo Quy chế thực hiện của Ủy ban này cũng đã được thông báo theo Hiệp định TBT trong thông báo G/TBT/N/EU/993.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/666

Ngày thông báo: 21/7/2023

Nội dung thông báo: Văn bản sửa đổi các điều kiện sử dụng và thông số kỹ thuật của EU đối với các chất phụ gia thực phẩm được phép là kali nitrit (E 249), natri nitrit (E 250), natri nitrat (E 251) và kali nitrat (E 252). Nitrit và nitrat là các chất phụ gia thực phẩm được Liên minh châu Âu cho phép sử dụng làm chất bảo quản để đảm bảo, kết hợp với các yếu tố khác, sự an toàn về mặt vi sinh của thực phẩm. Đồng thời, sự hiện diện của nitrit và nitrat trong thực phẩm có thể làm phát sinh sự hình thành nitrosamine, một số chất gây ung thư. Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA) trong các ý kiến ​​khoa học năm 2017 đánh giá lại mức độ an toàn của nitrit và nitrat làm phụ gia thực phẩm đã kết luận rằng các giá trị lượng hấp thụ hàng ngày được chấp nhận (ADIs) tương ứng của chúng không bị vượt quá khi sử dụng phụ gia thực phẩm; tuy nhiên ADI sẽ bị vượt quá nếu tất cả các nguồn tiếp xúc với chế độ ăn uống được xem xét cùng nhau. Ngoài ra, EFSA cho rằng có một số lo ngại về việc tiếp xúc tổng thể với nitrosamine có trong thực phẩm, điều này cũng đã được xác nhận bởi quan điểm khoa học gần đây về các rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng liên quan đến sự hiện diện của nitrosamine trong thực phẩm (2023).

Sau khi EFSA đánh giá lại nitrit và nitrat dưới dạng phụ gia thực phẩm, nên giảm lượng nitrit và nitrat tối đa có thể được thêm vào thực phẩm để giữ mức nitrosamine có khả năng hình thành do sử dụng đó ở mức thấp nhất có thể, đồng thời đảm bảo an toàn vi sinh vật. Việc sửa đổi các thông số kỹ thuật và hạ thấp các giới hạn tối đa cho phép hiện có đối với chì, thủy ngân và asen trong các chất phụ gia nitrit và nitrat cũng là điều phù hợp.

Để cho phép quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ, văn bản đưa ra các giai đoạn chuyển tiếp để các nhà kinh doanh thực phẩm thích ứng với các điều kiện sử dụng và thông số kỹ thuật mới nghiêm ngặt hơn.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/665

Ngày thông báo: 21/7/2023

Nội dung thông báo: Chất L-methionine được sản xuất bởi Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 và Escherichia coli KCCM 80246  thuộc phạm vi điều chỉnh của Đạo luật đã được ủy quyền làm phụ gia thức ăn chăn nuôi cho tất cả các loài động vật theo Quy định Thực hiện của Ủy ban (EU) 2022/1493 trong thời hạn 10 năm. Quy định Thực thi (EU) 2023/584 điều chỉnh độ ẩm tối đa và tỷ lệ phần trăm của các axit amin khác có trong chất phụ gia được xác định là '3c305ii' này.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/664

Ngày thông báo: 21/7/2023

Nội dung thông báo: Các chất 3-ethylcyclopentan-1,2-dione, 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-3(2H) -one, 4,5-dihydro-2-metylfuran-3(2H)-one, eugenol, 1-methoxy-4-(prop-1(trans)- enyl)benzen, α-pentylcinnamaldehyde, α-hexylcinnamaldehyde và 2- acetylpyridin thuộc phạm vi điều chỉnh của Đạo luật đã được cho phép làm phụ gia thức ăn chăn nuôi cho một số loài động vật theo Quy định Thực hiện của Ủy ban (EU) 2022/1452 trong thời hạn 10 năm. Quy định Thực thi (EU) 2023/585 điều chỉnh các phương pháp sản xuất chất phụ gia Eugenol và 1-Methoxy4-(prop-1(trans)- enyl)benzene.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/663

Ngày thông báo: 21/7/2023

Nội dung thông báo: Quy định Thực thi của Ủy ban (EU) 2023/651 cho phép riboflavin (vitamin B2) do Bacillus subtilis KCCM 10445 sản xuất và chế phẩm riboflavin do Bacillus subtilis KCCM 10445 sản xuất làm phụ gia thức ăn chăn nuôi thuộc danh mục phụ gia 'phụ gia dinh dưỡng' và nhóm chức năng ' vitamin, tiền vitamin và các chất đã được xác định rõ về mặt hóa học có tác dụng tương tự', đối với tất cả các loài động vật.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/662

Ngày thông báo: 21/7/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo quy định việc hoạt chất clofentezine không được gia hạn theo Quy định (EC) số 1107/2009. Các Quốc gia Thành viên sẽ rút giấy phép đối với các sản phẩm bảo vệ thực vật có chứa clofentezine như một hoạt chất. Việc không gia hạn phê duyệt dựa trên đánh giá đầu tiên về chất được sử dụng làm hoạt chất trừ sâu ở Liên minh châu Âu theo Quy định (EC) số 1107/2009. Chất này trước đây đã được đánh giá và phê duyệt theo Chỉ thị 91/414/EEC.

Quyết định này chỉ liên quan đến việc đưa ra thị trường chất này và các sản phẩm bảo vệ thực vật có chứa chất này. Sau khi không được phê duyệt và hết thời gian ân hạn đối với kho sản phẩm có chứa chất này, một quy định riêng biệt có thể được thực thi đối với MRL và một thông báo riêng biệt sẽ được đưa ra theo quy trình SPS.

Dự thảo Quy chế thực thi của Ủy ban này cũng đã được thông báo theo Hiệp định TBT trong thông báo G/TBT/N/EU/994

3

Hoa Kỳ

12

Bao gồm 11 thông báo dự thảo lấy ý kiến góp ý và 01 thông báo bổ sung. Trong đó có một số thông báo lưu ý như sau:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/USA/3412

Ngày thông báo: 17/8/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo Quy định thiết lập mức cho phép tối đa mức dư lượng imazapic trong hoặc trên gạo, cám và gạo, ngũ cốc.

 1. Các thông báo số: G/SPS/N/USA/3411

Ngày thông báo: 07/8/2023

Nội dung thông báo: Cơ quan Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ nhận được một số tài liệu ban đầu về hồ sơ kiến ​​nghị thuốc bảo vệ thực vật, yêu cầu thiết lập hoặc sửa đổi các quy định cho dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong hoặc trên các loại hàng hóa khác nhau.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/USA/3310, 3408

Ngày thông báo: 07/8/2023

Nội dung thông báo: Cơ quan Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ nhận được một số tài liệu ban đầu về hồ sơ kiến ​​nghị thuốc bảo vệ thực vật, yêu cầu thiết lập hoặc sửa đổi các quy định cho dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong hoặc trên các loại hàng hóa khác nhau..

 1. Thông báo đính chính số: G/SPS/N/USA/3409

Ngày thông báo: 07/8/2023

Nội dung thông báo: Quy định này thiết lập các dung sai đối với dư lượng muối natri của acifluorfen trong hoặc trên quả mọng, sinh trưởng thấp, phân nhóm 13-07G; đậu tương, rau, quả ăn được ; và đậu nành, rau, vỏ mọng nước.

 1. Thông báo đính chính số: G/SPS/N/USA/3407, 3406, 3405 và 3403

Ngày thông báo: 07/8/2023

Nội dung thông báo: Tài liệu này thông báo rằng Cơ quan Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ đã nhận được một số kiến nghị về yêu cầu thiết lập hoặc sửa đổi các quy định về dư lượng hóa chất thuốc trừ sâu trong hoặc trên các loại hàng hóa khác nhau.

 1. Thông báo đính chính số: G/SPS/N/USA/3404

Ngày thông báo: 07/8/2023

Nội dung thông báo: Quy định này thiết lập các dung sai đối với dư lượng indaziflam trong hoặc trên nhiều mặt hàng.

 1. Thông báo đính chính số: G/SPS/N/USA/3402

Ngày thông báo: 26/7/2023

Nội dung thông báo: Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Hoa Kỳ đang hoàn thiện một số quy định dung sai Thuốc trừ sâu; Tris nhôm (O-ethylphosphonate), Carbon disulfide… mà Cơ quan xác định là cần thiết hoặc phù hợp trong quá trình xem xét đăng ký được tiến hành theo Đạo luật Liên bang về thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và thuốc diệt loài gặm nhấm (FIFRA).

5

Nhật Bản

12

Bao gồm11 thông báo về dự thảo lấy ý kiến và 01 thông báo về quy định đã thông qua hoặc có hiệu lực, Đáng chú ý có:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/JPN/1224; 1223; 1222; 1221

Ngày thông báo: 07/8/2023

Nội dung thông báo: Đề xuất giới hạn dư lượng tối đa (MRLs) đối với nông dược sau: Thuốc thú y: ribromsalan; ormetoprim; cyphenothrin; clostebol.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/JPN/1220

Ngày thông báo: 07/8/2023

Nội dung thông báo: Cơ sở miễn trừ yêu cầu MRL đối với dư lượng thuốc thú y: Bismuth subnitrate ; nó sẽ được quy định là "Chất trong thực phẩm không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe".

 1.  Thông quy định có hiệu lực số: G/SPS/N/JPN/1215-1219;

Nội dung thông báo: Đề xuất giới hạn dư lượng tối đa (MRLs) đối với hóa chất nông nghiệp sau: Thuốc trừ sâu: Dimethomorph; fenamiphos; fluxapyroxad; iprodione; prothioconazole

 

 

Đài Loan

5

Bao gồm 2 thông báo về dự thảo lấy ý kiến và 3 thông báo về quy định đã thông qua hoặc có hiệu lực, Đáng chú ý có:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/TPKM/617

Ngày thông báo: 24/07/2023

Nội dung thông báo: Sửa đổi MRL thuốc bảo vệ thực vật của abamectin, amisulbrom, benzovindiflupyr, cyantraniliprole, cyazofamid, cyclaniliprole, ethiprole, etofenprox, famoxadone, flonicamid, fluazinam, flufenoxuron, fosetyl-al, fosthiazate, kasugamycin, mandipropamid, mefentrifluconazole, methoprene, methoxyfenozide, oxathiapi prolin, phosphine, pydiflumetofen , pyriofenone, quizalofop-ethyl, tebufenozide và tetraniliprole trong trái cây, rau, đậu khô, hạt ngũ cốc, hạt cây và thảo mộc. phụ lục bacillus amyloliquefaciens d747 trong danh sách mrl thuốc trừ sâu bị bỏ qua. sửa đổi mrl thuốc bảo vệ thực vật acetamiprid, ametoctradin, bentazone, etofenprox, fenpropimorph, flonicamid, isopyrazam, lufenuron, metaflumizone, pendimethalin và triflumizole trong mô gia súc, gia cầm, nội tạng ăn được, trứng, sữa và mật ong.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/TPKM/617

Ngày thông báo: 21/07/2023

Nội dung thông báo: Giấy chứng nhận kiểm dịch động/thực vật xuất khẩu và tái xuất khẩu của động vật, thực vật và các sản phẩm liên quan sẽ được thay đổi và in trên giấy thông thường, kèm theo con dấu được in kèm từ hệ thống trên giấy. Mẫu chứng nhận mới sẽ có thể được áp dụng thay thế hoàn toàn kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2024. Trong giai đoạn chuyển tiếp từ ngày 01 tháng 8 năm 2023 đến ngày 31 tháng 1 năm 2024, cả phiên bản chứng nhận mới và cũ đều sẽ có áp dụng hiệu lực

 

Canada

3

Bao gồm 14 thông báo về dự thảo lấy ý kiến và 4 thông báo về quy định đã thông qua hoặc có hiệu lực, một số thông báo đáng lưu ý như sau:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CAN/1526

Ngày thông báo: 08/8/2023

Nội dung thông báo: Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2023-39 là để tham khảo về giới hạn dư lượng tối đa (MRL) được liệt kê đối với diflufenican đã được đề xuất bởi Cơ quan Quản lý Dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA).

MRL (ppm)1

Hàng hóa Nông nghiệp Thô (RAC) và/hoặc Hàng hóa Chế biến

 

0,01

Đậu nành khô, trứng; mỡ, thịt và phụ phẩm thịt của gia súc, dê, lợn, ngựa, gia cầm và cừu; cánh đồng ngô, sữa

1ppm = phần triệu.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CAN/1525

Ngày thông báo: 07/8/2023

Nội dung thông báo: Tổng cục Thực phẩm của Bộ Y tế Canada đã hoàn thành đánh giá an toàn trước khi đưa ra thị trường đối với hồ sơ đệ trình phụ gia thực phẩm xin phép sử dụng xylanase từ Trichoderma reesei RF5427 trong các loại thực phẩm khác nhau. Mức sử dụng tối đa được yêu cầu đối với enzyme thực phẩm này là Thực hành sản xuất tốt.

Kết quả đánh giá trước khi đưa ra thị trường chứng minh tính an toàn của xylanase từ T. reesei RF5427 cho các mục đích sử dụng được yêu cầu. Do đó, Bộ Y tế Canada đã cho phép sử dụng xylanase từ nguồn này như được mô tả trong tài liệu thông tin bằng cách sửa đổi danh sách các Enzyme thực phẩm được phép, có hiệu lực từ ngày 3 tháng 8 năm 2023.

Mục đích của tài liệu thông tin này là thông báo công khai quyết định của Bộ về vấn đề này và để cung cấp thông tin liên hệ thích hợp cho những người muốn gửi yêu cầu hoặc thông tin khoa học mới liên quan đến sự an toàn của phụ gia thực phẩm này.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CAN/1524

Ngày thông báo: 27/07/2023

Nội dung thông báo: Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2023-38 là tham khảo về giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê (MRL) đối với azoxystrobin được đề xuất bởi Cơ quan quản lý dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA).

MRL (ppm)1

Hàng hóa Nông nghiệp Thô (RAC) và/hoặc Hàng hóa Chế biến

 

5,0

Củ cải đường2

1ppm = 1 phần triệu

2MRL này được đề xuất để thay thế MRL hiện được thiết lập là 0,5 ppm.

 

Malaysia

2

Thông báo số: G/SPS/N/MYS/56

Ngày thông báo: 16/08/2023

Nội dung thông báo: Sửa đổi Phụ lục thứ 16 của quy định thực phẩm 1985 [P.U.(A) 437/1985] như sau:

1. Bổ sung giới hạn dư lượng tối đa (MRL) của các loại thuốc bảo vệ thực vật mới (famoxadone, MCPA, sulfentrazone);

2. Bổ sung mức dư lượng tối đa mới của các mặt hàng mới vào thuốc trừ sâu hiện có (diafenthiuron, fluopyram, imazapyr, thiamethoxam).

Thông báo số: G/SPS/N/MYS/55

Ngày thông báo: 09/8/2023

Nội dung thông báo: Các sửa đổi được đề xuất đối với Quy định Thực phẩm 1985 [P.U.(A) 437/1985] bao gồm những nội dung sau:

1. Sửa đổi các thông số, giới hạn vi sinh của Escherichia coli, Enterococci, Pseudomonas aeruginosaSulfite-reducing anaerobe trong Phụ lục thứ 25 liên quan đến tiêu chuẩn nước uống đóng chai và nước bán tự động;

2. Sửa đổi các thông số, giới hạn vi sinh và đưa 3 thông số vi sinh Enterococci, Pseudomonas aeruginosaSulfite-reducing anaerobe vào Phụ lục thứ 26 liên quan đến tiêu chuẩn nước khoáng thiên nhiên.

6

Trung Quốc

1

Thông báo số: G/SPS/N/CHN/1282

Ngày thông báo: 07/08/2023

Nội dung thông báo: Căn cứ vào tình hình thực tế của công tác giám sát kiểm dịch trong những năm gần đây, các biện pháp quản lý đã quy định chi tiết hơn về việc phê duyệt kiểm dịch vật liệu nhân giống nhập khẩu, kiểm dịch tại cảng, kiểm dịch sau nhập và các vấn đề liên quan khác, tuy nhiên chưa đưa ra các yêu cầu mới liên quan ở nước ngoài.

7

Hàn Quốc

1

Thông báo số: G/SPS/N/KOR/786

Ngày thông báo: 20/07/2023

Nội dung thông báo: Đề xuất Sửa đổi các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho Thực phẩm.

Các sửa đổi được đề xuất bao gồm:

1) Sửa đổi thông số kỹ thuật, thông báo cảnh báo về lượng tiêu thụ và lượng tiêu thụ hàng ngày:

- Thắt chặt chỉ tiêu kim loại nặng của axit linoleic liên hợp và chitosan/chitooligosacarit;

 - Tăng cường đặc tính của hợp chất antraquinone trong gel lô hội;

 - Thay đổi lượng ăn hàng ngày của chất xơ yến mạch, chitosan/chitooligosaccharides, chiết xuất garcinia cambogia, gel lô hội;

 - Sửa đổi thông báo cảnh báo lượng tiêu thụ đối với 9 loại nguyên liệu chức năng;

 2) Xây dựng định nghĩa và phương pháp thử đối với sản phẩm 'tác dụng kéo dài' giải phóng chậm:

- Giới hạn đối với các vitamin tan trong nước;

3) Cải tiến phương pháp sản xuất gel lô hội;

4) Thống nhất đơn vị Folic acid - ㎍ ⇒ ㎍ DFE.

 

Thái Lan

1

 1. Thông báo số: G/SPS/N/THA/671

Ngày thông báo: 15/08/2023

Nội dung thông báo: Theo thông báo của Công báo Chính phủ ngày 8 tháng 5 năm 2023, lệnh đình chỉ nhập khẩu hoặc quá cảnh gia cầm sống và xác gia cầm từ Việt Nam kể từ ngày 8 tháng 5 năm 2023 đã hết hạn vào ngày 5 tháng 8 năm 2023. Tuy nhiên, WOAH đã báo cáo rằng dịch bệnh vẫn tiếp tục bùng phát. Cúm gia cầm có độc lực cao (HPAI) tại khu vực Việt Nam. Vì vậy, Thái Lan cần ngăn chặn sự xâm nhập của bệnh Cúm gia cầm có độc lực cao (HPAI) vào nước này. Căn cứ Đạo luật dịch bệnh động vật B.E. và Nghị định số 2558 (2015), việc nhập khẩu hoặc quá cảnh gia cầm sống và xác gia cầm từ Việt Nam tạm thời bị đình chỉ trong thời gian 90 ngày kể từ ngày 6 tháng 8 năm 2023 trở đi trên Công báo Hoàng gia Thái Lan.

9

Khác

22

 

 

Văn phòng SPS Việt Nam đề nghị các Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có sản phẩm xuất khẩu liên quan đến các mặt hàng và thị trường nêu trên nghiên cứu góp ý.

Thông tin góp ý (nếu có) gửi về Văn phòng SPS Việt Nam trước thời hạn góp ý của thông báođịa chỉ: số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 024 37344764, fax: 024 37349019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


E6B7247A0DEB4601A1547CA7E4A6AFF4.docx

Tin khác