Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Import Health Standard - Fresh Pumpkin, Squash and Butternut for Human Consumption or Decorative Purposes.


Mã WTO G/SPS/N/NZL/576
Ngày thông báo 12/04/2018
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Import Health Standard - Fresh Pumpkin, Squash and Butternut for Human Consumption or Decorative Purposes.
Tóm tắt

The  import  health  standard:  Fresh  Pumpkin,  Squash  and Butternut  for  Human Consumption or Decorative Purposes  allows  the importation of fresh pumpkin, squash and butternut into New Zealand from recognised countries.

Sản phẩm Fresh Pumpkin (Cucurbita pepo), squash (Cucurbita maxima) and butternut (Cucurbita moschata)
Quốc gia New Zealand

Tệp đính kèm:
NNZL576.pdf

Thông báo khác:


Biểu mẫu thông báo

     
2 đối tượng