Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: National Food Safety Standard of the P.R.C.: Food Contacting Composite Materials and Related Products


Mã WTO G/SPS/N/CHN/1072
Ngày thông báo 30/05/2018
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề National Food Safety Standard of the P.R.C.: Food Contacting Composite Materials and Related Products
Tóm tắt

This  safety  standard  specifies  the  requirements  for  raw materials,  organoleptic  properties,  chemical  restrictions,  microorganism  restrictions, additives,  migration  experiment  and  labeling  for  food  contacting  composite  materials  and related products.

Sản phẩm Food contacting composite materials and related products
Quốc gia China

Tệp đính kèm:
NCHN1072.pdf

Thông báo khác:


Biểu mẫu thông báo

     
2 đối tượng