Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Pyraclostrobin; Pesticide Tolerances. Final Rule.


Mã WTO G/SPS/N/USA/3031
Ngày thông báo 30/10/2018
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Pyraclostrobin; Pesticide Tolerances. Final Rule.
Tóm tắt

This  regulation  establishes  tolerances  for  residues  of pyraclostrobin in or on multiple commodities.

Sản phẩm Brassica, leafy greens, subgroup 4-16B, except watercress; Celtuce; Fennel, Florence; Kohlrabi; Leaf petiole vegetable, subgroup 22B; Leafy greens, subgroup 4-16A; Vegetable, Brassica, head and stem, group 5-16
Quốc gia United States

Tệp đính kèm:
NEU3031.pdf

Thông báo khác:


Biểu mẫu thông báo

     
2 đối tượng