Thông báo - Thông báo của Việt Nam: The draft National Standard on Fruit crop cultivar – Value of cultivation and use. Part 3: Banana


Mã WTO G/SPS/N/VNM/133
Ngày thông báo 19/09/2021
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề The draft National Standard on Fruit crop cultivar – Value of cultivation and use. Part 3: Banana
Tóm tắt

This draft national standard prescribes the requirements of value of cultivation and use (VCU) and VCU testing/trial method for banana species (Musa spp.)

Sản phẩm Value of cultivation and use of banana (Musa spp.)
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
TCVN_Musa spp_16.6.2021.pdf
NVNM133.pdf

Thông báo khác: