Thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tháng 7/2023  

Từ ngày 21/6 - 20/7/2023, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 98 thông báo của các nước thành viên WTO, trong đó bao gồm 81 dự thảo và 17 văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông, lâm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách thông báo nội dung kèm theo).

 

Một số thông báo lưu ý như sau:

STT

Đối tác/ khu vực

Số thông báo

Ghi chú

1

Canada

19

Bao gồm 14 thông báo về dự thảo lấy ý kiến và 4 thông báo về quy định đã thông qua hoặc có hiệu lực, một số thông báo đáng lưu ý như sau:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CAN/1521

Ngày thông báo: 18/07/2023

Nội dung thông báo: Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2023-35 là tham khảo về giới hạn dư lượng tối đa (MRL) được liệt kê đối với bromoxynil đã được đề xuất bởi Cơ quan Quản lý Dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA).

MRL (ppm)1

Hàng hóa nông nghiệp thô (RAC) và/hoặc hàng hóa chế biến

0,05

Hạt gai dầu

 

1ppm = phần triệu

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CAN/1520

Ngày thông báo: 17/07/2023

Nội dung thông báo: Thông báo này là tiếp nối của thông báo SPS (G/SPS/N/CAN/597/Add.2), trong đó Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quy định cấp Bộ có tiêu đề "Giấy phép tiếp thị (MA) cho giới hạn dư lượng tối đa (MRL) đối với Thuốc thú y trong thực phẩm" theo mục 30.3(1) và 30.5(1) của Đạo luật Thuốc thú y và thực phẩm. "Danh sách giới hạn dư lượng tối đa (MRL) đối với thuốc thú y trong thực phẩm" tại địa chỉ sau: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/veterinarydrugs/maximum-residue-limits-mrls/list-maximum-residue-limits-mrls-veterinary-drugsfoods.html (Danh sách) được đưa ra để tham khảo và được duy trì trên trang web của Bộ Y tế Canada. Mọi thay đổi được đề xuất sẽ tiếp tục là chủ đề tham vấn, thông báo công khai quốc tế và danh sách sau đó sẽ được cập nhật.

Mục đích là để thông báo về một cuộc tham vấn về những thay đổi được đề xuất.

Đề xuất bao gồm MRL cho các loại thuốc thú y mới (mà MRL trước đây chưa có được thành lập) và các loại thực phẩm mới cho các loại thuốc thú y hiện có (mà MRLs được thiết lập trước đó).

Các đánh giá an toàn nghiêm ngặt đã được tiến hành đối với các MRL này. Phần còn lại của việc tuân thủ các MRL được đề xuất hoặc đã được theo dõi và xác nhận bởi Cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada (CFIA), hoặc sẽ được kết hợp ở các chương trình giám sát trong tương lai.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CAN/1520

Ngày thông báo: 17/07/2023

Nội dung thông báo: Tổng cục Thực phẩm của Bộ Y tế Canada đã hoàn thành đánh giá mức độ an toàn trước khi đưa ra thị trường đối với phụ gia thực phẩm để được sự chấp thuận cho việc sử dụng beta-(β)- glucanase, cellulase và xylanase từ Rasamsonia emersonii trong các loại thực phẩm khác nhau.

Kết quả đánh giá trước khi đưa ra thị trường chứng minh tính an toàn của β-glucanase, cellulase và xylanase từ R. emersonii cho các mục đích sử dụng được yêu cầu. Do đó, Bộ Y tế Canada đã cho phép sử dụng β-glucanase, cellulase và xylanase từ nguồn này như được mô tả trong tài liệu bằng cách sửa đổi danh sách các Enzyme thực phẩm được phép, có hiệu lực từ ngày 28 tháng 6 năm 2023.

Mục đích của tài liệu thông tin là thông báo công khai quyết định của Bộ về vấn đề này và cung cấp thông tin liên hệ thích hợp cho những người muốn gửi yêu cầu hoặc thông tin khoa học mới liên quan đến sự an toàn của các chất phụ gia thực phẩm này.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CAN/1519

Ngày thông báo: 03/7/2023

Nội dung thông báo: Tổng cục Thực phẩm của Bộ Y tế Canada đã hoàn thành đánh giá mức độ an toàn trước khi đưa ra thị trường đối với phụ gia thực phẩm để được sự chấp thuận cho việc sử dụng beta-(β)- glucanase, cellulase và xylanase từ Rasamsonia emersonii trong các loại thực phẩm khác nhau.

Kết quả đánh giá trước khi đưa ra thị trường chứng minh tính an toàn của β-glucanase, cellulase và xylanase từ R. emersonii cho các mục đích sử dụng được yêu cầu. Do đó, Bộ Y tế Canada đã cho phép sử dụng β-glucanase, cellulase và xylanase từ nguồn này như được mô tả trong tài liệu bằng cách sửa đổi danh sách các Enzyme thực phẩm được phép, có hiệu lực từ ngày 28 tháng 6 năm 2023.

Mục đích của tài liệu thông tin là thông báo công khai quyết định của Bộ về vấn đề này và cung cấp thông tin liên hệ thích hợp cho những người muốn gửi yêu cầu hoặc thông tin khoa học mới liên quan đến sự an toàn của các chất phụ gia thực phẩm này.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CAN/1518

Ngày thông báo: 03/7/2023

Nội dung thông báo: Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2023-34 là tham khảo về giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê (MRL) đối với fludioxonil đã được đề xuất bởi Cơ quan quản lý quản lý dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA):

MRL (ppm)1

Hàng hóa nông nghiệp thô (RAC) và/hoặc hàng hóa chế biến

4,0  

Củ cải đường2

 

1 ppm = phần triệu

2 MRL này được đề xuất để thay thế MRL hiện được thiết lập là 0,02 ppm.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CAN/1517

Ngày thông báo: 03/7/2023

Nội dung thông báo: Thông báo PMRL2023-34 là tham vấn về giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê (MRL) đối với fludioxonil đã được đề xuất bởi Cơ quan quản lý quản lý dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA):

MRL (ppm)1

Hàng hóa nông nghiệp thô (RAC) và/hoặc hàng hóa chế biến

0,05                 

Đậu khô (Phaseolus spp.)2 bao gồm: đậu đen khô, đậu Cranberry khô, đậu khô, Đậu răng ngựa khô, Đậu cô ve khô, đậu xanh khô, đậu trắng khô, đậu lima khô, đậu hồng khô đậu, đậu pinto khô, đậu đỏ khô, đậu đỏ Scarlet khô, đậu tepary khô và đậu vàng khô

1 ppm = phần triệu

2 Đậu thận khô và đậu navy khô không được áp dụng trong dự thảo này vì MRL là 0,05 ppm đã được thiết lập cho những mặt hàng này.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CAN/1516

Ngày thông báo: 03/7/2023

Nội dung thông báo: Tài liệu được thông báo PMRL2023-34 là tham vấn về giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê (MRL) đối với fludioxonil đã được đề xuất bởi Cơ quan quản lý quản lý dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA):

MRL (ppm)1

Hàng hóa nông nghiệp thô (RAC) và/hoặc hàng hóa chế biến

0,05    

Cây cúc vu (Jerusalem artichokes)

1 ppm = phần triệu

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CAN/1514

Ngày thông báo: 30/6/2023

Nội dung thông báo: Tài liệu được thông báo PMRL2023-26 là để tham vấn các giới hạn dư lượng tối đa (MRL) được liệt kê đối với fenhexamid đã được đề xuất bởi Cơ quan quản lý quản lý dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA).

MRL (ppm)1

Hàng hóa nông nghiệp thô (RAC) và/hoặc hàng hóa chế biến

30

Hành lá (nhóm cây trồng 3-07B)

2,0

Hành củ (phân nhóm cây trồng 3-07A)

1 ppm = phần triệu

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CAN/1513

Ngày thông báo: 21/6/2023

Nội dung thông báo: Tài liệu được thông báo PMRL2023-31 là để tham vấn về giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê (MRL) đối với chloropicrin đã được đề xuất bởi Cơ quan quản lý quản lý dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA).

MRL (ppm)1

Hàng hóa nông nghiệp thô (RAC) và/hoặc hàng hóa chế biến

0,025

Cuống, thân và cuống lá (nhóm cây trồng 22)2

1ppm = phần triệu

2MRL được đề xuất để thay thế MRL hiện được thiết lập là 0,025 ppm trong/trên măng tây, rai ca đông, cần tây, Rau diếp ngồng, cần tây Trung Quốc, lá và thân cây tiêu hồi hương tươi, .v.v.. Điều này sẽ dẫn đến một MRL duy nhất sẽ được áp dụng cho tất cả các mặt hàng trong nhóm cây trồng 22.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CAN/1512

Ngày thông báo: 21/6/2023

Nội dung thông báo: Tài liệu được thông báo PMRL2023-30 là để tham vấn về các giới hạn dư lượng tối đa (MRL) được liệt kê đối với cyflumetofen đã được Cơ quan quản lý quản lý dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA) đề xuất.

MRL (ppm)1

Hàng hóa nông nghiệp thô (RAC) và/hoặc hàng hóa chế biến

30

Hoa bia (nón khô)

1,5

Anh đào (nhóm cây trồng 12-09A)

0,4

Quả đào (phân nhóm cây trồng 12-09B)

0.3

Mận (nhóm cây trồng 12-09C)

1ppm = phần triệu

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CAN/1511

Ngày thông báo: 21/6/2023

Nội dung thông báo: Tài liệu được thông báo PMRL2023-32 là tham vấn về giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê (MRL) đối với spiromesifen đã được đề xuất bởi Cơ quan quản lý quản lý dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA).

MRL (ppm)1

Hàng hóa nông nghiệp thô (RAC) và/hoặc hàng hóa chế biến

1,0

Hành lá (nhóm cây trồng 3-07B)

1ppm = phần triệu

 1. Thông báo số: G/SPS/N/CAN/1510

Ngày thông báo: 21/6/2023

Nội dung thông báo: Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2023-33 là tham vấn về giới hạn dư lượng tối đa được liệt kê (MRL) đối với acequinocyl đã được đề xuất bởi Cơ quan quản lý dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA).

MRL (ppm)1

Hàng hóa nông nghiệp thô (RAC) và/hoặc hàng hóa chế biến

3,0

Dâu tây (phân nhóm cây trồng 13-07B)

1ppm = phần triệu

 1. Thông quy định có hiệu lực số: G/SPS/N/CAN/1500
  /Add.1

Ngày thông báo: 19/07/2023

Nội dung thông báo: Tài liệu giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất (PMRL) cho mandestrobin được thông báo trong G/SPS/N/CAN/1500 (ngày 3 tháng 5 năm 2023) được thông qua vào ngày 17 tháng 7 năm 2023. Các MRL được đề xuất là được thiết lập thông qua việc nhập vào Cơ sở dữ liệu giới hạn dư lượng tối đa và được cung cấp trực tiếp bên dưới:

MRL (ppm)1

Hàng hóa nông nghiệp thô (RAC) và/hoặc hàng hóa chế biến

4,0

Rau diếp lá

0,08

xà lách

1ppm = phần triệu

Phụ lục này liên quan đến: Thông báo về việc thông qua, công bố hoặc có hiệu lực của quy định

 1. Thông quy định có hiệu lực số: G/SPS/N/CAN/1499
  /Add.1

Ngày thông báo: 19/07/2023

Nội dung thông báo: Tài liệu giới hạn dư lượng tối đa đề xuất (PMRL) cho clopyralid được thông báo trong G/SPS/N/CAN/1499 (ngày 3 tháng 5 năm 2023) được thông qua vào ngày 17 tháng 7 năm 2023. Các MRL đề xuất được thiết lập thông qua việc gia nhập cơ sở dữ liệu giới hạn dư lượng tối đa và được cung cấp trực tiếp bên dưới:

MRL (ppm)1

Hàng hóa nông nghiệp thô (RAC) và/hoặc hàng hóa chế biến

0,4

Hành củ (nhóm cây trồng 3-07A)

0,1

Dâu tây (phân nhóm cây trồng 13-07B)2

1ppm = phần triệu

2MRL 0,1 ppm trước đây đã được thiết lập cho "quả việt quất". MRL này hiện đã hết hạn, vì việt quất bụi cao và việt quất bụi thấp (cả hai thuật ngữ phản ánh thuật ngữ cây trồng hiện tại)  hiện được bao phủ bởi MRL đã được thiết lập trên phân nhóm cây trồng 13-07B.

Phụ lục này liên quan đến: Thông báo về việc thông qua, công bố hoặc có hiệu lực của quy định

 1. Thông quy định có hiệu lực số: G/SPS/N/CAN/1490
  /Add.1

Ngày thông báo: 13/07/2023

Nội dung thông báo: Tài liệu giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất (PMRL) đối với piperonyl butoxide được thông báo trong G/SPS/N/CAN/1490 (ngày 13 tháng 3 năm 2023) được thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2023. Theo PMRL2023-16, việc thu hồi MRL đối với piperonyl butoxide trên ngũ cốc thô sẽ có hiệu lực cho phép đủ thời gian cho các hàng hóa được xử lý hợp pháp thông qua các kênh thương mại. Dự kiến sẽ hủy bỏ trong cơ sở dữ liệu MRL vào ngày 02 tháng 3 năm 2026, 36 tháng kể từ ngày xuất bản RVD2023-07 (xuất bản ngày 2 tháng 3 năm 2023).

MRL được thiết lập ở Canada có thể được tìm thấy bằng cách sử dụng Cơ sở dữ liệu Giới hạn Dư lượng Tối đa của Bộ Y tế Canada (https://pest-control.canada.ca/pesticide-registry/en/mrl-search.html) về Dư lượng tối đa giới hạn, sức khỏe con người và trang web an toàn thực phẩm (https://www.canada.ca/en/healthcanada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/protecting-yourhealth-environment/pesticides-food/ maximum-residue-pesticides.html). Cơ sở dữ liệu cho phép người dùng để tìm kiếm thuốc trừ sâu hoặc hàng hóa thực phẩm.

 1. Thông quy định có hiệu lực số: /SPS/N/CAN/1489 /Add.1

Ngày thông báo: 13/07/2023

Nội dung thông báo: Theo PMRL2023-15, việc thu hồi MRL đối với pyrethrins trên ngũ cốc thô sẽ có hiệu lực cho phép đủ thời gian để các hàng hóa được xử lý hợp pháp thông qua các kênh thương mại. Dự kiến áp dụng việc hủy bỏ trên cơ sở dữ liệu MRL sẽ là vào ngày 02 tháng 3 năm 2026, 36 tháng kể từ ngày công bố của RVD2023-06 (xuất bản ngày 2 tháng 3 năm 2023).

MRL được thiết lập ở Canada có thể được tìm thấy bằng cách sử dụng Cơ sở dữ liệu Giới hạn Dư lượng Tối đa của Bộ Y tế Canada (https://pest-control.canada.ca/pesticide-registry/en/mrl-search.html) về Dư lượng tối đa giới hạn, sức khỏe con người và trang web an toàn thực phẩm (https://www.canada.ca/en/healthcanada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/protecting-yourhealth-environment/pesticides-food/ maximum-residue-pesticides.html). Cơ sở dữ liệu cho phép người dùng để tìm kiếm thuốc trừ sâu hoặc hàng hóa thực phẩm.

 

2

EU

17

Bao gồm 17 thông báo dự thảo lấy ý kiến góp ý, trong đó có một số thông báo lưu ý như sau:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/656

Ngày thông báo: 18/07/2023

Nội dung thông báo: Điều 118 (1) của Quy định (EU) 2019/6 yêu cầu nhà xuất khẩu sản phẩm động vật từ nước thứ ba xuất khẩu động vật hoặc sản phẩm có nguồn gốc từ động vật sang Liên minh châu Âu tuân thủ việc cấm sử dụng các sản phẩm thuốc kháng vi sinh vật nhằm mục đích thúc đẩy tăng trưởng hoặc để tăng năng suất, việc sử dụng thuốc chống vi trùng đã được dành riêng cho điều trị một số bệnh nhiễm trùng ở người.

Quy định ủy quyền (EU) 2023/905 bổ sung Quy định (EU) 2019/6 liên quan đến các điều kiện để nhập khẩu các lô hàng động vật và các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật dành cho con người từ các nước thứ 3 hoặc hoặc khu vực vào EU.

Điều 4 (1)(b) của Quy định ủy quyền (EU) 2023/905 quy định rằng các lô hàng động vật hoặc sản phẩm liên quan vào Liên minh từ các nước thứ ba sẽ được kèm theo giấy chứng nhận chính thức chứng thực việc tuân thủ lệnh cấm của Liên minh đối với việc sử dụng các sản phẩm thuốc kháng sinh.

Dự thảo Quy chế thực thi này sửa đổi các mẫu giấy chứng nhận cho việc xuất khẩu sang Liên minh động vật sản xuất thực phẩm và các sản phẩm có nguồn gốc động vật dành cho con người tiêu dùng bao gồm các chứng nhận liên quan về việc tuân thủ Quy định (EU) 2019/6.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/654

Ngày thông báo: 07/7/2023

Nội dung thông báo Dự thảo Quy định được đề xuất liên quan đến việc xem xét các MRL hiện có đối với desmedipham, etridiazole, flurtamone, profoxydim, difenacoum và thuốc tím trong một số mặt hàng thực phẩm sau khi các chất này không được Liên minh châu Âu phê duyệt. MRL thấp hơn đối với etridiazole được thiết lập sau khi xóa các mục đích sử dụng cũ không còn được phép sử dụng ở Liên minh châu Âu và các giá trị giới hạn xác định cụ thể đối với từng sản phẩm và được cập nhật theo tiến bộ kỹ thuật.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/653

Ngày thông báo: 07/7/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo Quy định được đề xuất liên quan đến việc xem xét các MRL hiện có đối với indoxacarb trong một số mặt hàng thực phẩm sau khi indoxacarb không được phê duyệt ở Liên minh Châu Âu. MRL thấp hơn được đặt sau khi xóa các mục đích sử dụng cũ không còn được phép sử dụng ở Liên minh Châu Âu. MRL trong một số mặt hàng cụ thể là mối lo ngại về sức khỏe con người có thể loại bỏ hoặc hạ thấp.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/652

Ngày thông báo: 06/7/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo đề xuất liên quan đến việc cập nhật các MRL hiện có đối với haloxyfop trong một số mặt hàng thực phẩm. Những thay đổi được đề xuất dựa trên ý kiến hợp lý của Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA). MRL thấp hơn được thiết lập sau khi xóa các mục đích sử dụng cũ không còn được phép sử dụng ở Liên minh Châu Âu hoặc mối lo ngại về sức khỏe con người sẽ không bao gồm.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/651

Ngày thông báo: 06/7/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo Quy định được đề xuất liên quan đến việc cập nhật các MRL hiện có cho thiacloprid trong một số mặt hàng thực phẩm. Những thay đổi được đề xuất dựa trên ý kiến hợp lý của Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA). MRL thấp hơn được thiết lập sau khi xóa các mục đích sử dụng cũ không còn được phép sử dụng ở Liên minh châu Âu hoặc  mối quan tâm về sức khỏe con người có thể không loại trừ.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/649

Ngày thông báo: 29/6/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo Quy định được đề xuất liên quan đến việc cập nhật các MRL hiện có đối với diethofencarb, fenoxycarb, flutriafol và pencycuron trong một số sản phẩm thực phẩm. MRL đối với các chất này trong một số mặt hàng nhất định được thay đổi. MRL thấp hơn được đặt theo MRL của Codex hoặc ở giới hạn xác định, sau khi xóa các mục đích sử dụng cũ không còn được phép sử dụng ở Liên minh Châu Âu hoặc mối quan tâm về sức khỏe con người có thể không loại trừ.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/648

Ngày thông báo: 28/6/2023

Nội dung thông báo: Thiết lập MRL cho rafoxanide ở bò và cừu, liên quan đến sữa và ngoại suy MRL cho rafoxanide cho tất cả động vật nhai lại ngoại trừ cừu.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/647

Ngày thông báo: 28/6/2023

Nội dung thông báo: Để thiết lập MRL cho ketoprofen trong mô của gà và ngoại suy nó cho các loài gia cầm khác, nhưng không phải cho trứng gia cầm.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/646

Ngày thông báo: 28/6/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo Quy định được đề xuất liên quan đến việc xem xét các MRL hiện có đối với oxamyl trong một số mặt hàng thực phẩm sau khi oxamyl không được phê duyệt ở Liên minh Châu Âu. MRL thấp hơn được đặt sau khi xóa các mục đích sử dụng cũ không còn được phép sử dụng ở Liên minh Châu Âu. MRL trong một số mặt hàng gây lo ngại về sức khỏe con người có thể không loại trừ được hạ xuống.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/645

Ngày thông báo: 22/6/2023

Nội dung thông báo: Văn bản loại bỏ việc cho phép sử dụng stearyl tartrate (E 483) trong thực phẩm dựa trên quan điểm khoa học gần đây từ Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA) kết luận rằng không thể đánh giá được độ an toàn của stearyl tartrate (E 483).

Để quá trình chuyển đổi suôn sẻ, văn bản quy định rằng các loại thực phẩm có chứa stearyl tartrate (E 483) được sử dụng theo các quy tắc áp dụng trước ngày áp dụng Quy định có thể tiếp tục được bán trên thị trường cho đến ngày hạn sử dụng tối thiểu hoặc 'hạn sử dụng'

3

Hoa Kỳ

12

Bao gồm 10 thông báo dự thảo lấy ý kiến góp ý và 02 thông báo bổ sung. Trong đó có một số thông báo lưu ý như sau:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/USA/3401

Ngày thông báo: 14/07/2023

Nội dung thông báo: Quy định này thiết lập dung sai cho dư lượng benzpyrimoxan trong hoặc trên gạo, trấu; gạo, gạo đánh bóng và cám..

 1. Các thông báo số: G/SPS/N/USA/3398-3400

Nội dung thông báo: Cơ quan Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ nhận được một số tài liệu ban đầu về hồ sơ kiến ​​nghị thuốc bảo vệ thực vật, yêu cầu thiết lập hoặc sửa đổi các quy định cho dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong hoặc trên các loại hàng hóa khác nhau.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/USA/3397

Ngày thông báo: 14/07/2023

Nội dung thông báo: Dung sai được thiết lập đối với dư lượng của thuốc diệt nấm aluminum tris (O-ethylphosphonate), bao gồm các chất chuyển hóa và phân hủy của nó trong các sản phẩm rau củ và quả.

 1. Thông báo đính chính số: G/SPS/N/USA/3395

Ngày thông báo: 30/6/2023

Nội dung thông báo: Quy định này thiết lập mức cho phép đối với dư lượng sulfoxaflor mức 0.3 trong hoặc trên cà phê hạt (green bean).

 1. Thông báo đính chính số: G/SPS/N/USA/3394

Ngày thông báo: 30/6/2023

Nội dung thông báo: Quy định này thiết lập mức dung sai đối với dư lượng glufosinate trong hoặc trên quả nhiệt đới và cận nhiệt đới, quả có kích thước trung bình đến lớn, vỏ ăn được, phân nhóm 23B; nhiệt đới và cận nhiệt đới, quả có kích thước trung bình đến lớn, nhẵn, vỏ không ăn được, phân nhóm 24B; và quả nhiệt đới và cận nhiệt đới, quả nhỏ, không ăn được vỏ, phân nhóm 24A. Quy định cũng thiết lập các dung sai trong hoặc trên cỏ, cỏ thức ăn cho xúc vật, cỏ khô.

 1. Thông báo đính chính số: G/SPS/N/USA/3393

Ngày thông báo: 30/6/2023

Nội dung thông báo: Quy định này thiết lập mức cho phép đối với dư lượng trifloxystrobin trong hoặc trên nhiều loại cây trồng

 1. Thông báo đính chính số: G/SPS/N/USA/3392

Ngày thông báo: 21/6/2023

Nội dung thông báo: Cơ quan Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ đã nhận được một số hồ sơ ban đầu về đơn kiến nghị thuốc trừ sâu yêu cầu thiết lập hoặc sửa đổi các quy định về dư lượng hóa chất thuốc trừ sâu trong hoặc trên các loại hàng hóa khác nhau.

 1. Thông báo đính chính số: G/SPS/N/USA/3392

Ngày thông báo: 21/6/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo Quy định này thiết lập các dung sai đối với dư lượng mefenoxam trong hoặc trên nhiều mặt hàng.

4

Bra-xin

7

Bao gồm 9 thông báo dự thảo lấy ý kiến góp ý và 1 thông báo bổ sung. Trong đó có một số thông báo lưu ý như sau:

 1. Các thông báo số: G/SPS/N/BRA/2182-2185

Ngày thông báo: 04/5/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo Nghị quyết đề nghị đưa hoạt chất:

 • M54 - Mandestrobin;
 • P66 - Pseudomonas chlororaphis;
 • P73: Paenibacillus azotofixans;
 • B66 - Bicyclopiron;

Vào danh sách chuyên khảo về các hoạt chất dùng cho thuốc trừ sâu, chất khử trùng và chất bảo quản gỗ của Bra-xin

 1. Thông báo số: G/SPS/N/BRA/2181

Ngày thông báo: 27/06/2023

Nội dung thông báo: Dự thảo - Thiết lập các yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với việc nhập khẩu hạt của cải ngọt (Beta vulgaris) từ bất kỳ nguồn gốc nào. Pháp lệnh này không áp dụng cho Beta Vulgaris subsp. raw var. conditiva (củ cải ngọt) từ các nước Cộng đồng Thị trường Nam Mỹ (MERCOSUR)

 1. Thông báo số: G/SPS/N/BRA/2181

Ngày thông báo: 27/06/2023

Nội dung thông báo: Các yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với việc nhập khẩu hạt giống (Loại 4) của đậu bắp (Abelmoschus esculentus) của bất kỳ nguồn gốc nào

5

Nhật Bản

6

Bao gồm1 thông báo về dự thảo lấy ý kiến và 5 thông báo về quy định đã thông qua hoặc có hiệu lực, Đáng chú ý có:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/JPN/1212

Ngày thông báo: 22/6/2023

Nội dung thông báo: Sửa đổi các thông số kỹ thuật đối với nhựa tổng hợp sử dụng cho thiết bị, thùng chứa và bao bì thực phẩm.

 1.  Thông quy định có hiệu lực số:
  G/SPS/N/JPN/1155/Add.1 -1169/Add.1;

Nội dung thông báo: Các giới hạn dư lượng tối đa (MRL) đối với: Mosapride; Pyriproxyfen; Methoxyfenozide; Isofetamid; Acequinocy được đề xuất đã được thông qua:

 

6

Úc

4

 1. Thông báo số: G/SPS/N/AUS/570

Ngày thông báo: 13/07/2023

Nội dung thông báo: Úc dự thảo báo cáo phân tích rủi ro đối với chanh dây tươi (Passiflora edulis) nhập khẩu từ Việt Nam dùng làm thực phẩm cho người;

Dự thảo báo cáo này bao gồm chi tiết các loại dịch hại có thể gây rủi ro an toàn sinh học đối với Úc từ việc nhập khẩu chanh dây của Việt Nam. Các đánh giá rủi ro đối với các loại dịch hại đã xác định và các biện pháp quản lý được đề xuất nhằm làm giảm rủi ro về an toàn sinh học xuống mức có thể chấp nhận được

 1. Thông báo số: G/SPS/N/AUS/569

Ngày thông báo: 11/07/2023

Nội dung thông báo: Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Úc đã công bố dự thảo báo cáo phân tích rủi ro nhập khẩu, an toàn sinh học đối với cá tầm nhằm phục vụ nuôi trồng thủy sản ( cá tầm BIRA) để bàn luận.

Cá tầm BIRA đánh giá các rủi ro an toàn sinh học liên quan đến việc nhập khẩu trực tiếp cá tầm ( Loài Acipenser và Huso) từ tất cả các quốc gia để nuôi trồng thủy sản.

Dự thảo BIRA đề xuất rằng các loài Acipenser và Huso được phép nhập khẩu vào Úc, miễn là tuân thủ an toàn sinh học thích hợp. Những biện pháp này bao từ nguồn cung phi dịch bệnh, kiểm dịch trước khi xuất khẩu và sau khi đến, loại bỏ ký sinh trùng, khử trùng trứng và xét nghiệm cho các tác nhân gây bệnh.

Các đối tác thương mại được mời để cung cấp ý kiến về dự thảo báo cáo BIRA cho đến ngày 11 tháng 9 năm 2023 ( thời gian nhận xét 60 ngày ).

 1. Thông báo số: G/SPS/N/AUS/568

Ngày thông báo: 07/7/2023

Nội dung thông báo: Để phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và để bảo vệ sức khỏe và an toàn cộng đồng, FSANZ dự thảo sửa đổi Bộ luật Tiêu chuẩn Thực phẩm của Úc và New Zealand để sửa đổi các mức tối đa (ML) đối với Độc tố gây tiêu chảy (Diarrhetic Shellfish Poisoning) và Độc tố gây liệt cơ (Paralytic Shellfish poisoning) với các ML tương đương do Ủy ban Codex Alimentarius (Codex) đặt ra và với các ML và được thiết lập ở New Zealand.

ML đối với độc tố sinh học biển là cần thiết để bảo vệ sức khỏe và an toàn cộng đồng, vì độc tố sinh học biển gây độc tính nghiêm trọng và đôi khi lâu dài ở người.

Những thay đổi được đề xuất là:

− Hạ thấp ML đối với DST, được biểu thị bằng đương lượng axit okadaic, từ 0,20 đến 0,16 mg/kg ở nhuyễn thể hai mảnh vỏ;

− Xác định PST theo đương lượng mg saxitoxin dihydrochloride/kg chứ không phải đương lượng mg saxitoxin/kg. Tác động ròng của thay đổi này đối với đơn vị báo cáo cụ thể hơn là giảm ML cho PST từ 0,8 xuống khoảng 0,6 mg/kg.

Tất cả các đơn kiến nghị thay đổi Bộ luật Tiêu chuẩn Thực phẩm của Úc, New Zealand, phải được đánh giá theo các mục tiêu sau:

a. Bảo vệ sức khỏe và an toàn công cộng;

b. Việc cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến thực phẩm để giúp người tiêu dùng đưa ra lựa chọn sáng suốt; Và

c. Việc ngăn chặn hành vi sai lệch hoặc lừa đảo. FSANZ cũng phải quan tâm đến việc thúc đẩy tính nhất quán giữa các tiêu chuẩn thực phẩm trong nước và quốc tế.

7

Hàn Quốc

3

Bao gồm 2 thông báo dự thảo lấy ý kiến và 1 thông báo bổ sung, cụ thể nhuq sau:

 1. Thông báo số: G/SPS/N/KOR/785

Ngày thông báo: 20/07/2023

Nội dung thông báo: Đề xuất Sửa đổi các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho Thực phẩm.

Bản sửa đổi đề xuất:

1) Rà soát định nghĩa, tiêu chuẩn, quy cách của một số loại thực phẩm;

2) Xem lại danh sách "Thành phần được phép sử dụng trong thực phẩm" bằng cách thêm mới 105 thành phần bao gồm "Lilium hansonii";

3) Rà soát, xây dựng mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với nông sản [114 loại thuốc trừ sâu bao gồm Glyphosate];

4) Rà soát mức dư lượng tối đa của thuốc thú y đối với thủy sản [Febantel/Fenbendazole/Oxfendazole];

5) Rà soát, xây dựng phương pháp kiểm tra chung;

6) Rà soát một số thuật ngữ để làm rõ và hài hòa.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/KOR/784

Ngày thông báo: 20/07/2023

Nội dung thông báo: Đề xuất Sửa đổi các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho Thực phẩm.

Bản sửa đổi đề xuất:

1) Rà soát tiêu chuẩn về vi khuẩn Salmonella trong trứng;

2) Hạn chế và loại bỏ việc sử dụng nguyên liệu thực phẩm trong [Phụ lục 1] và [Phụ lục 2];

 1. ) Rà soát giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật [Simazine] đối với nông sản
 1. Thông báo số: G/SPS/N/KOR/725/Add.1

Ngày thông báo: 13/07/2023

Nội dung thông báo: Cơ quan Kiểm dịch Động thực vật (APQA), Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn (MAFRA) Hàn Quốc đã sửa đổi biện pháp kiểm dịch thực vật đối với bệnh đột tử sồi (SOD), một trong những loài dịch hại bị cấm ở Hàn Quốc. Biện pháp này dựa trên kết quả phân tích nguy cơ dịch hại (PRA) và cũng đã xem xét các góp ý từ các đối tác thương mại.

Các lô hàng mang các mầm bênh trừ hạt giống (chẳng hạn như cành dâm gồm (cành và mầm), vỏ cây, thân cây có vỏ là  cây ký chủ (và/hoặc cây có liên quan) từ các khu vực bị cấm (và/hoặc được quy định) sẽ bị cấm. Tuy nhiên, một số lô hàng đã nhập khẩu vào Hàn Quốc, bằng cách đính kèm giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật với tờ khai bổ sung (xem phần đính kèm).

Thông tin đầy đủ về các biện pháp kiểm dịch thực vật và các khu vực/thực vật liên quan đến chết đột tử sồi (SOD) có sẵn trong tài liệu đính kèm (có sẵn bằng tiếng Anh).

Biện pháp này sẽ được áp dụng đối với lô hàng được vận chuyển vào và sau ngày 28 tháng 8 năm 2023.

[Đính kèm] Các Biện pháp và Danh sách các Khu vực/Thực vật liên quan đến Bệnh Sồi chết đột ngột (SOD)

https://members.wto.org/crnattachments/2023/SPS/KOR/23_10971_00_e.pdf

Phụ lục này liên quan đến: Sửa đổi các khu vực và thực vật liên quan đến bệnh đột tử sồi (SOD)

8

Đài Loan

2

Bao gồm 2 thông báo về quy định đã thông qua hoặc có hiệu lực

 1. Thông báo số: G/SPS/N/TPKM/608/Add.1

Ngày thông báo: 13/07/2023

Nội dung thông báo: Đề xuất sửa đổi Quy chuẩn về giới hạn dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm ngày 23 tháng 2 năm 2023 (G/SPS/N/TPKM/608) đã được hoàn thiện. Phiên bản cuối cùng của Tiêu chuẩn sẽ có hiệu lực vào ngày 13 tháng 7 năm 2023.

 1. Thông báo số: G/SPS/N/TPKM/607/Add.1

Ngày thông báo: 29/06/2023

Nội dung thông báo: Đề xuất "Hạn chế sử dụng và Yêu cầu ghi nhãn đối với trans-Resveratrol được sản xuất bởi chủng Saccharomyces cerevisiae biến đổi gen EFSC4687 như một thành phần thực phẩm" theo thông báo G/SPS/N/TPKM /607 ngày 23 tháng 2 năm 2023 đã được ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2023 và có hiệu lực cùng ngày.

9

Khác

28

 

 

Văn phòng SPS Việt Nam đề nghị các Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có sản phẩm xuất khẩu liên quan đến các mặt hàng và thị trường nêu trên nghiên cứu góp ý.

Thông tin góp ý (nếu có) gửi về Văn phòng SPS Việt Nam trước thời hạn góp ý của thông báođịa chỉ: số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 024 37344764, fax: 024 37349019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


C9D08AFF8F574EC9974B39AE08DEDB6C.docx

Tin khác