Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái Tệp đính kèm
09/2023/TT-BNNPTNT 27/10/2023 Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam Đã ban hành DCC9CEB1E50C416BA02C1B5A51D357EB.pdf
04/2023/TT-BNNPTNT 29/05/2023 Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đã ban hành 2575D05183704F5881829F58FA3610F7.pdf
130/2022/NĐ-CP 13/12/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón, Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác Đã ban hành F72ECBCE907948A6B9E62991D0994E93.pdf
01/2019/TT-BNNPTNT 18/01/2019 Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam Đã ban hành FF22136A644C4A29BD585793BC47EC53.pdf
43/2018/TT-BNNPTNT 28/12/2018 Quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng, nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vàoViệt Nam Hết hiệu lực một phần 0D30914DEABA4F99AF414BB3B7AD012C.pdf
35/2015/TT-BNNPTNT 14/10/2015 Quy định về kiểm dịch thực vật nội địa Đã ban hành F4165D6C737442CCAF0223CAF0B5EE34.doc
2515/QĐ-BNN-BVTV 29/06/2015 Ban hành Bảng mã số HS của danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam Đã ban hành C6F8B222788345819B3BA5CB405928A4.pdf
116/2014/NĐ-CP 04/12/2014 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật   Đã ban hành
36/2014/TT-BNNPTNT 31/10/2014 Ban hành Quy định về quy trình phân tích nguy cơ dịch hại đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ trước khi nhập khẩu vào Việt Nam Đã ban hành EF8C518ACFAC49DDAF0245CFB92232BE.rar
35/2014/TT-BNNPTNT 31/10/2014 Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Hết hiệu lực FAFC3709D46A4C7990D96C036D7EF5A9.rar
33/2014/TT-BNNPTNT 30/10/2014 Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật Đã ban hành B7A7F5F740A94C9D8DCDBA109AE1E5FA.rar
30/2014/TT-BNNPTNT 05/09/2014 Thông tư ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam Đã ban hành 84BC61A96EEF4A95B0CF633058851961.doc
16/2014/TT-BNNPTNT 05/06/2014 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật Đã ban hành 677ED87D0E154BC2BE092076D75BA95E.rar
02/VBHN-BNNPTNT 07/03/2014 hợp nhất Thông tư quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật. Đã ban hành 04ED9F3CF13847C7A826B1FC62106D90.pdf
02/VBHN-BNNPTNT 14/02/2014 Ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật Đã ban hành A2E63D4F2EB44D3BA41771B61D7DB49C.pdf
04/VBHN-BNNPTNT 14/02/2014 Quy định về kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu Đã ban hành B7C02932E532493D956FC9F02F015E16.doc
41/2013/QH13 25/11/2013 Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật Đã ban hành DE00E97FF4EE4707BF2B4F0EF2F7FB8F.pdf
38/2013/TT-BNNPTNT 09/08/2013 Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam Đã ban hành
32/2013/TT-BNNPTNT 14/06/2013 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật Đã ban hành 614EACD3C6DC47E48D355C207638FCB8.rar
14/2013/TT-BNNPTNT 25/02/2013 Quy định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Đã ban hành C586C99446D646ED8B8F49E869D34862.doc
11/2013/TT-BNNPTNT 06/02/2013 Ban hành Danh mục bổ sung loài cây trồng được bảo hộ Đã ban hành 5565ECD55BDA4AA8B901C00D9E600A98.doc
03/2013/TT-BNNPTNT 11/01/2013 Quản lý thuốc bảo vệ thực vật Đã ban hành 68E57A3996E944C5AA85B9A61F216B9F.doc
Quy trình 26/12/2012 Quy trình kiểm tra vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu biên giới Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn ban hành. Đã ban hành
45/2012/TT-BNNPTNT 12/09/2012 Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam Đã ban hành 17C0C1F4B5FD4308A3E95BE27B4B3FBC.rar
44/2012/TT-BNNPTNT 11/09/2012 Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam” Đã ban hành 62FFC26816B44FE291FE77557F52D070.doc
31/2012/TT-BNNPTNT 20/07/2012 Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam Đã ban hành 513B7C21ACA441369C9FA8BAAA8A14F2.rar
24/2012/TT-BNNPTNT 19/06/2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng Đã ban hành 4BA33C06134649E1A1509299DFDB7379.rar
21/2012/TT-BNNPTNT 05/06/2012 Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam” Đã ban hành 7BEF0BBF12A24C1C816132EBD62E4013.doc
17/2012/TT-BNNPTNT 18/04/2012 Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam” Đã ban hành CDE0FB867996471690D2A838480070F2.doc
13/2012/TT-BNNPTNT 19/03/2012 Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam Đã ban hành C589068431B9413DBC8F933B65013C7F.rar
12/2012/TT-BNNPTNT 01/03/2012 Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam” Đã ban hành E3E2E9E48B604B0892A5844975F006E8.doc
09/2012/TT-BNNPTNT 15/02/2012 Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”  Đã ban hành F18530C0BADA43C6AEEE2C5D3A297B20.doc
87/2011/TT-BNNPTNT 27/12/2011 Sửa đổi, bổ sung Điều 20 Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Đã ban hành
86/2011/TT-BNNPTNT 16/12/2011 Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam Đã ban hành D5F5611E6E0148C6B453997447C037FC.rar
82/2011/TT-BNNPTNT 08/12/2011 Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam” Đã ban hành 29038F0457294FF1A083CAE5B154A256.doc
79/2011/TT-BNNPTNT 14/11/2011 Quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật  Đã ban hành 2CD80705EAA24ADEB8388E7F919920B3.doc
59/2011/TT-BNNPTNT 30/08/2011 Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam Đã ban hành B8011F33FEFB4019825C1C3263A16473.rar
48/2011/TT-BNNPTNT 05/07/2011 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng Đã ban hành 26BDC7D204BB4296B62AF287457DD923.rar
45/2011/TT-BNNPTNT 24/06/2011 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng giống cây trồng Đã ban hành AAF4ED63B36A40E183180BDBDE68F578.rar
42/2011/TT-BNNPTNT 06/06/2011 Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam Đã ban hành 9A868F3C8C4A4E5E99117E0DBBB4CA02.rar
41/2011/TT-BNNPTNT 02/06/2011 Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam” Đã ban hành 4BAF92928FC748FDBB2B9771CE5FDDEB.doc
30/2011/TT-BNNPTNT 20/04/2011 Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam” Đã ban hành 10B43416A64D40E48DCE24E0E4B70B5F.doc
29/2011/TT-BNNPTNT 15/04/2011 Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam Đã ban hành 49EF53A593E141EA9380DB8DB8EF006B.zip
71/2010/TT-BNNPTNT 10/12/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật Đã ban hành F958D123543F4BC2860C90E230AA3DB1.zip
70/2010/TT-BNNPTNT 08/12/2010 Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam Đã ban hành FAA2D6BD783740EE9AEBE15512E96910.rar
65/2010/TT-BNNPTNT 05/11/2010 Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng và Danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam Đã ban hành 2B4B160AB831436FAF1C550D46869A8D.rar
57/2010/TT-BNNPTNT 04/10/2010 Ban hành định mức nhập, xuất, bảo quản giống lúa, giống ngô Dự trữ Nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý Đã ban hành 533BB7E2A47345ED84FF7D60E4703650.doc
55/2010/TT-BNNPTNT 28/09/2010 Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam” Đã ban hành 7413927B68E04FCF8CB14BC3AFC25706.doc
52/2010/TT-BNNPTNT 09/09/2010 Hướng dẫn khảo nghiệm, công nhận, đặt tên phân bón mới Đã ban hành 9C770FAEDDDE48C6AE6BB0AA685561E4.rar
50/2010/TT-BNNPTNT 30/08/2010 Sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn    Đã ban hành E187B7C02EE54E98BA3732A6E386D263.doc
Trang 1 trong 2 1 2 > >>