Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái Tệp đính kèm
26/2019/NĐ-CP 08/03/2019 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản Đã ban hành 60B8F33F367B4368801A4758543C338A.rar
43/2018/TT-BNNPTNT 28/12/2018 Quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng, nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vàoViệt Nam Đã ban hành 0D30914DEABA4F99AF414BB3B7AD012C.pdf
36/2018/TT-BNNPTNT 25/12/2018 Thông tư 36/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ NG&PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản Đã ban hành 124118DD85974779ADFD68664A99CB80.pdf
35/2018/TT-BNNPTNT 25/12/2018 Thông tư 35/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn Đã ban hành D888A0D5C483419CB38EE2790F03F310.pdf
16/2018/TT-BNNPTNT 29/10/2018 Thông tư 16/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu, Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT Đã ban hành D803AAA73340480D92193F8389C8688A.PDF
13/2018/TT-BNNPTNT 08/10/2018 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 9 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vập được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam Đã ban hành 0C1C5B79598240CFAA3C7DC06A3C246E.pdf
10/2018/TT-BNNPTNT 14/08/2018 Thông tư số 10/2018/TT-BNNPTNT ngày 14/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y-Yêu cầu chung" Đã ban hành 350E2CE6E62D46948DD2BC5F4735D91C.pdf
03/2018/TT-BNNPTNT 09/02/2018 Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam Đã ban hành 18F9EE804F0A48AD8D60D4F6DB3F4102.docx
15/2018/NĐ-CP 02/02/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm Đã ban hành A3060899688E48EEBB81B52952A0089C.pdf
27/2017/TT-BNNPTNT 25/12/2017 Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu Đã ban hành D517799ADB8E42728281432788118D38.pdf
5272/QĐ-BNN-TCCB 18/12/2017 Quyết đinh 5272/QĐ-BNN-TCCB Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp Quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam Đã ban hành F794032BE40E44249C570B87E6CB111C.pdf
20/2017/TT-BNNPTNT 10/11/2017 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017 của chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản Đã ban hành EF2AD3AE7B084E41BFF70849FC3909AE.PDF
108/2017/NĐ-CP 20/09/2017 Nghị định 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón Đã ban hành DB88A3FB551C4721B839A7FFE9739695.pdf
15/2017/TT-BNNPTNT 14/08/2017 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam. Hết hiệu lực 309DE5FEFD7A463BA2D9A8C03546AC06.pdf
13/2017/TT-BNNPTNT 20/06/2017 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia lĩnh vực Thú y Đã ban hành F136CEE0B8B04C4289996D8AEC532A47.pdf
11/2017/TT-BNNPTNT 29/05/2017 Thông tư số 11/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đã ban hành 229E98B4F39140BB96FB92FCC86321FF.pdf
1348/QĐ-BNN-TCCB 11/04/2017 Quyết định 1348/QĐ-BNN-TCCB ngày 11/4/2017 của Bộ Nông nghiệp về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản Đã ban hành EED09A2C3A434E6CB67AF9F42C5DD93D.pdf
39/2017/NĐ-CP 04/04/2017 Nghị định số 39/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản Đã ban hành E0753AA0C7A94B9F8866A754644D4336.pdf
07/2017/TT-BNNPTNT 27/03/2017 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Sản phẩm thuỷ sản – Cá tra phi lê đông lạnh” Đã ban hành 06E52CA8C2404B578ACF0DCF0F8F8033.rar
06/2017/TT-BNNPTNT 08/03/2017 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam Hết hiệu lực EF711C10A9294C46B54A45D438CDDDC6.rar
02/2017/TT-BNNPTNT 13/02/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu Đã ban hành 283E4FBF535649E8892E287EF72BDE78.pdf
03/2017/TT-BNNPTNT 03/02/2017 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thuỷ sản Đã ban hành 21446FA3CAEB46CCA6910CCB72B6034E.rar
50/2016/TT-BYT 30/12/2016 Thông tư Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm Đã ban hành
1431/QĐ-BVTV 05/08/2016 Quyết định chỉ định Phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Đã ban hành FADF36BA9CA349059879CFEE12F88B57.pdf
27/2016/TT-BNNPTNT 26/07/2016 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi Đã ban hành B16BD80324C14924B0A9CFE2139BBF21.rar
67/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định số 67/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế Đã ban hành FC631790ED714F328F3C6091AECDE08C.pdf
66/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định 66/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm Đã ban hành 7CB128AD5C464E0E8A2024F7880C0AE2.pdf
26/2016/TT-BNNPTNT 30/06/2016 Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản Đã ban hành 1DA6618F02C346D284AEEC7C22093373.rar
25/2016/TT-BNNPTNT 30/06/2016 Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn Đã ban hành 7529AA64437844FFBB9212F60EDAE965.rar
13/2016/TT-BNNPTNT 25/06/2016 Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT quy định về quản lý thuốc thú y Đã ban hành 0A350C0584754E47B3BCECC66EBC5D8B.pdf
14/2016/TT-BNNPTNT 02/06/2016 Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Đã ban hành 179DFC1D7DF148E4B8D546E7203E22D3.pdf
10/2016/TT-BNNPTNT 01/06/2016 Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam; Danh mục thuốc thú y cấm sử dụng tại Việt Nam. Đã ban hành D40C2FD46F1A4D97AF0CEF22FDC53933.rar
06/2016/TT-BNNPTNT 31/05/2016 Thông tư 06/2016/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam Đã ban hành DD8C148804EC4FA68A2D0D3126410E78.pdf
35/2016/NĐ-CP 15/05/2016 Nghị Định 35/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thú y. Đã ban hành 82CA7BB161E34ECD934335A399F1335B.pdf
03/2016/TT-BNNPTNT 21/04/2016 Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam Hết hiệu lực 9181853E99624C22B6D7AD208BA9E223.rar
01/2016/TT-BNNPTNT 15/02/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012 quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi Đã ban hành 09AB74478AE84DB786224AACA0AB3C6B.doc
09/2016/NĐ-CP 28/01/2016 Nghị định số 09/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm Đã ban hành EB0C3DC257D84C87ADD6BA3A4F8E5CA7.pdf
01/VBHN-BNNPTNT 08/01/2016   Ban hành quy định về kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò từ các nước Lào và Cămpuchia vào Việt Nam Đã ban hành 348F918249514B619FCB4751A1AC7235.doc
52/2015/TT-BYT 21/12/2015 THÔNG TƯ Quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế Đã ban hành ADA7C6CC162F4C5B8245D731939D990C.doc
44/2015/TT-BYT 30/11/2015 Thông tư số 44/2015/TT-BYT ban hành danh mục vi chất dinh dưỡng sử dụng trong thực phẩm Đã ban hành 7A7E19866816495A9EB1A935B10DA24E.rar
45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN 23/11/2015 Hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn Đã ban hành B33C8A6D509144D29B3E7D03E84EB5B9.doc
42/2015/TT-BNNPTNT 16/11/2015 Ban hành Danh mục bổ sung hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam Đã ban hành 33F288600E6B4E36A71F5A94F127F603.doc
35/2015/TT-BYT 28/10/2015 Thông tư số 35/2015/TT-BYT là QCVN 12-4:2015/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Đã ban hành BC40F9EE227F40678138B0A638D07D5C.pdf
35/2015/TT-BNNPTNT 14/10/2015 Quy định về kiểm dịch thực vật nội địa Đã ban hành F4165D6C737442CCAF0223CAF0B5EE34.doc
34/2015/TT-BNNPTNT 12/10/2015 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam Hết hiệu lực 267F1C0B6AFD448CBF5A60BED4F39F0E.rar
33/2015/TT-BNNPTNT 08/10/2015 Quy định về giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ Đã ban hành 88ED71E3B75C47478D2A50E8FB27D769.rar
31/2015/TT-BNNPTNT 06/10/2015 Quy định về giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi Đã ban hành 520C9BC91C8D47069018B78570EB3C24.doc
29/2015/TT-BNNPTNT 04/09/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi  Hết hiệu lực 9F7863EE27F84A1CA5BE19AB674F1843.doc
2515/QĐ-BNN-BVTV 29/06/2015 Ban hành Bảng mã số HS của danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam Đã ban hành C6F8B222788345819B3BA5CB405928A4.pdf
79/2015/QH13 19/06/2015 LUẬT THÚ Y Đã ban hành BFC246BA52FE400A8614F8D03E0D3B6B.pdf
Trang 1 trong 8 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>