Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Establishes the phytosanitary requirements for the importation of Dianthus spp. propagative material from any origin


Mã WTO G/SPS/N/BRA/2202/Add.1
Ngày thông báo 19/02/2024
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Establishes the phytosanitary requirements for the importation of Dianthus spp. propagative material from any origin
Tóm tắt

ORDINANCE SDA/MAPA No. 1.011, of 8 February 2024 - Establishes the phytosanitary requirements for the import of propagative material from Dianthus spp. of any origin. 

Sản phẩm
Quốc gia Brazil

Tệp đính kèm:
NBRA2202A1.pdf

Thông báo khác:


G/SPS/N/BRA/2124/Add.1 - Draft Resolution number 1134, 23 December 2022
G/SPS/N/KAZ/174 - Draft Decision of the Collegium of the Eurasian Economic Commission on Amendments to the Regulation on Common veterinary (sanitary and veterinary) requirements for goods subject to veterinary control (surveillance) and Draft Decision of the Collegium of the Eurasian Economic Commission on Amendments to the Decision of the Commission of the Customs Union No. 607 of 7 April 2011
G/SPS/N/NZL/766 - Ministry for Primary Industries Standard 155.02.05: Importation of Nursery Stock.
G/SPS/N/EU/748 - Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1023 of 8 April 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470 as regards the conditions of use of the novel food lactitol
G/SPS/N/EU/749 - Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1026 of 8 April 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470 as regards the specifications of the novel food astaxanthin-rich oleoresin from Haematococcus pluvialis algae
G/SPS/N/EU/750 - Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1027 of 8 April 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470 as regards the specifications of the novel food galacto-oligosaccharide
G/SPS/N/BGD/10 - Draft Food Safety (Food Recall) Regulations, 2023
G/SPS/N/BGD/11 - Draft Food Safety (Sample Collection, Testing, and Analysis) Regulations, 2023.
G/SPS/N/BRA/2232/Add.1 - Draft Resolution 1221, 28 November 2023
G/SPS/N/BRA/2256/Corr.1 - Establishes the phytosanitary requirements for the importation of sunflower (Helianthus spp.) propagative material from any origin

Hội nghị

Tài liệu/Hướng dẫn

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 73
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 73