Hiệp Định SPS 

02/08/2008
Các nước thành viên có thể được hổ trợ trong khâu đào tạo cán bộ để họ có đủ khả năng thực thi các nghĩa vụ của Hiệp định SPS không?

Như một phần của Hiệp định SPS,  các thành viên WTO được khuyến khích trợ giúp kỹ thuật cho các thành viên là nước đang phát triển. Một ví dụ, Chính Phủ Úc, thông qua cơ quan Viện Trợ Úc (AusAID) và Bộ Nông Lâm và Ngư nghiệp đang thực hiện Chương trình Nâng cao Năng lực về SPS mà  trọng tâm là các nước ASEAN.

3738

Câu hỏi khác