Hiệp định SPS  

03/12/2015
Ai giám sát Hiệp định SPS ?

Ủy ban về Các Biện pháp Vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (gọi tắt là Ủy ban SPS) mà tất cả các thành viên WTO đều có thể tham gia, sẽ chịu trách nhiệm giám sát.

3339

Câu hỏi khác