Hiệp định SPS  

03/12/2015
Hiệp định SPS đề cập đến vấn đề gì?

Hiệp định SPS thực chất là về sức khỏe và thương mại quốc tế. Du lịch và thương mại quốc tế đã phát triển không ngừng trong 50 năm qua.  Chính nó đã làm tăng sự lưu thông hàng hoá có khả năng ẩn chứa các rủi ro tới sức khỏe. Hiệp định SPS ghi nhận nhu cầu tự bảo vệ mình của các nước thành viên WTO trước các rủi ro qua xâm nhập của sâu hại và dịch bệnh, nhưng đồng thời cũng tìm cách giảm thiểu bất kỳ tác động tiêu cực nào của các biện pháp SPS tới thương mại.

5552

Câu hỏi khác