Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Import Health Standard for Nursery Stoke.


Mã WTO G/SPS/N/NZL/555
Ngày thông báo 14/03/2017
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Import Health Standard for Nursery Stoke.
Tóm tắt

 The  standard  describes  the  import  specifications  and  entry conditions for nursery stock imported into New Zealand.

Sản phẩm Nursery stock (tissue cultures) of plant genera that are hosts of Xylella fastidiosa
Quốc gia New Zealand

Tệp đính kèm:
NNZL555.pdf

Thông báo khác:


Biểu mẫu thông báo

     
2 đối tượng