Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Import Health Standard 155.02.06: Importation of Nursery Stock.


Mã WTO G/SPS/N/NZL/575
Ngày thông báo 11/04/2018
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Import Health Standard 155.02.06: Importation of Nursery Stock.
Tóm tắt

This  standard  describes  the  import  specifications  and  entry conditions for nursery stock imported into New Zealand.

Sản phẩm Nursery stock (whole plants, cuttings and tissue cultures) of Euryops
Quốc gia New Zealand

Tệp đính kèm:
NNZL575.pdf

Thông báo khác:


Biểu mẫu thông báo

     
2 đối tượng